Organisasjonsutviklings-programmet

Det er vedtatt et framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Vi skal vektlegge utviklingen innenfor fire områder: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester. Sykehuset Innlandet har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal koordinere, styre og følge opp de omstillingene vi har foran oss.

Mål for programmet

​Overordnede mål f​​or organisasjonsut​vi​​klingspr​ogram​met:

  • Utvikle Sykehuset Innlandet i tråd med framtidig målbilde
  • Samle fagområder og funksjoner organisatorisk og/eller geografisk i forkant av ​innflytting i nytt bygg, for å sikre en bærekraftig drift
  • ​Styre utviklingsprosjekter som skal gi resultater på kort, mellomlang og lang sikt

Program​met skal bid​​ra til å r​ea​​​​​lisere det fram​tidige målbilde​​t ved å:

  • utvikle overordnede pasientforløp for store diagnosegrupper
  • videreutvikle samarbeidet med kommunene og primærhelsetjenesten
  • utvikle, teste og legge til rette for implementering av nye arbeidsmetoder
  • utvikle kompetanse til å ta i bruk nye arbeidsmetoder, oppgraderte arealer, ny teknologi ​og ny logistikk
  • utvikle organisasjons- og ledelsesmodell
  • synliggjøre innovative bygningsmessige og teknologiske løsninger
  • videreutvikle organisasjonskulturen​​​​

 

Førin​​ger

De 12 prinsippene for medvirkning i omstilling som er nedfelt i omstillingsavtalen til Helse Sør-Øst RHF, legges til grunn for arbeidet med organisasjonsutvikling.

12 prinsipper for medvirkning i omstilling (helse-sorost.no)​

 

Relatert innhold

Sist oppdatert 12.06.2024