Styreinstruks for Sykehuset Innlandet HF

1. Innledning​

Instruksen for styret i Sykehuset Innlandet HF er utarbeidet i samsvar med de prinsippene som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform og styremøtenes innhold og gjennomføring. Instruksen er en rettesnor for styremedlemmenes og daglig leders roller, plikter og ansvar. 

​Sykehuset Innlandet HF eies av Helse Sør-Øst RHF som utøver den øverste myndighet i helseforetaket gjennom foretaksmøter. Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF er gitt i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF. 

​​I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de reglene som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret har gitt. Styret har utarbeidet egen instruks for administrerende direktør.

​​2. Hovedmålsetti​​ng for styrearbeidet

Styret i Sykehuset Innlandet HF er foretakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av virksomheten. Styret og dets medlemmer skal i enhver henseende ivareta de interesser som tjener helseforetaket best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmer representerer ikke noen interessegruppe.​

3. Styremedlemmenes rettigheter og p​likter

Styrets medlemmer har ansvar for alle saker. 

Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler (jf. vedtektenes § 7). ​

Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder (og om ingen av dem skulle være til stede i et styremøte – møteleder) har alle styremedlemmer de samme rettighetene og pliktene.

Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all informasjon som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering. 

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt. 

Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Et styremedlem som ikke kan møte i styremøte, skal varsle om dette så tidlig som mulig.

Habilite​​t

Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jfr. også forvaltningsloven kap. II. 

Styret avgjør om et styremedlem er inhabil. Vedkommende skal ikke selv delta i drøftelsene om dette ut over å gi de nødvendige forklaringer som styret måtte finne behov for. Har et styremedlem erklært seg ​​inhabil skal styret som hovedregel godta en slik erklæring.

Styremedlemmer må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre oppgaver og aktiviteter for virksomhet, som har funksjon eller forretningsmessig interesse der det kan reises tvil om styremedlemmets lojalitet eller habilitet.

Styremedlemmene kan ikke være medlemmer av styre i regionalt helseforetak eller annet helseforetak, uten ​styrets forutgående skriftlige godkjennelse.

Taush​​etsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for styrets arbeid.

Styrets arbeid omfattes også av bestemmelsene i offentleglova. Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall fremgå av sakspapirene.

Styreansvarsfor​​​sikring

Styrevervet er personlig og det enkelte styremedlem kan bli ansvarliggjort. På bakgrunn av dette har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2011 Styreansvarsforsikring vedtatt at det tegnes styreansvarsforsikring for ​hele helseforetaksgruppen.

4. Hvilke saker skal styret b​ehandle​

4.1 Hoved​​opp​gaver

Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og myndighet, reguleres i ​helseforetaksloven kapittel 7 og i foretakets vedtekter. 

Styrets hovedoppgaver er knyttet til:

4.1.1 ​Medisinsk og helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold

Styret skal med basis i helseforetaksloven tilrettelegge for et best mulig helsetilbud ved bruk av tildelte ressurser. Slike oppgaver inkluderer blant annet:

 • Utvikling av god helsefaglig praksis og styrke arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
 • Oppfølging av pasienttilfredshet og brukermedvirkning
 • Oppfølging av medarbeidertilfredshet
 • Effektivisering av ressursbruk
 • Kompetanseoppbygging
 • Rekrutteringsfremmende tiltak
 • Strategisk samarbeid med andre aktører

4.1.2 Strategi og ​​mål

Styrets ansvar for Sykehuset Innlandet strategiske utvikling omfatter blant annet:

 • Utvikle og vedta målsettinger, samt oppfølging av disse
 • Utvikle og vedta strategiske planer, samt oppfølging av disse
 • Fastsette styringsfilosofi
 • Evaluere investeringsbehov og finansiell styrke
 • Fastsette budsjetter
 • Godkjenne avtaler av vesentlig, strategisk betydning med andre samarbeidspartnere

4.1.3 Organisasjon og ​​ledelse

Styrets løpende ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede virksomhet inkluderer blant annet:

 • Etablere overordnet organisasjonsmodell og overordnet struktur for helseforetaket
 • Definere ansvars- og myndighetsfordeling, inkludert påse at det er etablert systematisk styring i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • Etablere og vedlikeholde instrukser for administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF
 • Definere hensiktsmessige rapporteringslinjer og – former mellom både styret og administrerende direktør og eksterne parter, herunder eier
 • Sikre riktig lederskap, bemanning og kompetanse for å ivareta Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver

4.1.4​ Tilsyn med foretakets virksomhet og drift

Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. Som ledd i dette skal styret føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten, herunder:

 • Holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter, samt påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert.
 • Påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet.
 • Holde seg orientert om arbeid knyttet til pasientforløp, kvalitet og pasientsikkerhet.

4.2 Virksomhetsstyring

Styret skal påse at foretaket styrer og kontrollerer virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Dette omfatter internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomføres. Internkontrollen skal gi:

 • Målrettet og effektiv drift herunder medisinsk forsvarlig beredskap og utredning og behandling
 • Pålitelig styringsinformasjon, herunder korrekt rapportering av kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitet, bemanning, økonomi og annen informasjon 
 • Overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav, herunder spesielt etiske retningslinjer

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor identif​​iseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). 

Styret har ansvar for at internkontrollen blir fulgt opp i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret skal videre påse at det blir truffet tiltak for å korrigere svikt, herunder å følge opp rapporter fra ulike tilsyn​.

5. Struktur for styrearbeidet​

Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter. I tillegg skal planen vise hvilket temasaker som styret skal behandle i løpet av året. 

Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.

Styret gjennomfører normalt ti til elleve styremøter per år. Ut over dette møtes styret når styreleder, administrerende direktør eller et flertall av styrets medlemmer krever det. Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp saksliste i samråd med administrerende direktør.

Til innkallingen skal det følge en saksliste, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte saken i sakslisten, herunder administrerende direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført nummer og årstall.

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen og til å uttale seg, med mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelte sak. Administrerende direktør skal ha mulighet til å uttale seg om saker som skal behandles. Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Dersom styreleder finner det forsvarlig, kan møtet holdes som video- eller telefonmøte. Styrets leder skal så langt som mulig sørge for at samtlige styremedlemmer gis mulighet til å delta i en samlet behandling av saker som behandles utenfor møte. 

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.

Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet, avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke andre deltakere enn styrets medlemmer som skal gis adgang til møtet. 

​​Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF møter i styret som observatør med to representanter (jamfør styresak 043-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå). Observatører eller andre som gis talerett har ikke stemmerett.

Sykehuset Innlandet HF sin årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid behandles i møte.​​​​​

6. Inn​​kalling til styremøte

Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp saksliste i samråd med administrerende direktør.

Innkallingen til styremøter sendes ut av administrerende direktør. For ordinære styremøter skal den være styremedlemmene i hende senest fem virkedager før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før behandlingen finner sted.

Til innkallingen skal det følge en dagsorden, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden, herunder administrerende direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført nummer og årstall.

7. Styremøtene​​

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets medlemmer må stemme for et forslag for at det skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. 

Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt, jamfør helseforetaksloven §26a. 

Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte.​​

​​8. Protokoller

Protokollen føres av styresekretær utpekt av administrerende direktør. Styresekretæren skal være ansatt i Sykehuset Innlandet HF. 

Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal utarbeides så snart som mulig etter styrebehandlingen og publiseres på internett samme dag. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen blir endelig ved godkjenning i påfølgende møte. 

Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i mot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. 

Protokollen skal signeres av de medlemmer som har deltatt i behandlingen. Styremedlemmer som ikke har deltatt på styremøtet skal ved påtegning på styreprotokollen bekrefte at de har gjort seg kjent med protokollens innhold.

9. Informasjon fra styremøtene​

​​Virksomheten i Sykehuset Innlandet HF er omfattet av bestemmelsene i offentligloven. Informasjon som gis i styremøter eller i styredokumenter kan kun benyttes på en måte som ikke skader styrets arbeid og dermed Sykehuset Innlandet HFs interesser. 

Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall påføres sakspapirene. Styremedlemmene har taushetsplikt om disse sakene.

Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrere​nde direktør. Styret kan også vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker. 

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret og er, sammen med administrerende direktør, offisielle talspersoner utad for Sykehuset Innlandet HF.​​​

10. Endring i styreinstruksen

Styreinstruksen revideres på bakgrunn av føringer fra det regionale helseforetaket og kan endres ved vanlig flertallsbeslutning​.

 

Sist oppdatert 14.08.2023