Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtatt i foretaksmøte til Helse Sør-Øst 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte til Helse Sør-Øst 20. mai 2019.

§ 1 Nav​​n​

Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF.

§ 2 Eier​​

​Sykehuset Innlandet HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.​

​§ 3 Hov​​e​dkontor

Sykehuset Innlandet HF har sitt hovedkontor i Ringsaker kommune.​

§ 4 For​mål​​

Sykehuset Innlandet HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. 

Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Sykehuset Innlandet HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område.​

§ 5 Hel​seforetakets virksomhet

Ansvarsområde for Sykehuset Innlandet HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Sykehuset Innlandet HF skal drive forskning, undervisning og rådgivning. 

Sykehuset Innlandet HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. 

Sykehuset Innlandet HF skal drive:​​

 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • helsemessig og sosial beredskap
 • rehabilitering og habilitering
 • somatisk helsetjeneste
 • psykisk helsevern
 • tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere
 • laboratorie- og radiologiske tjenester
 • syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
 • andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål​

Hovedoppgavene so​​m Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:​

 • pasientbehandling
 • utdanning av helsepersonell
 • forskning
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Sykehuset Innlandet HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Sykehuset Innlandet HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler. 

Sykehuset Innlandet HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder. 

​§ 6​ Fore​taksmøtet

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 7 Sty​re

Sykehuset Innlandet HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 

I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. 

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 

​§ 8 Da​glig leder

Sykehuset Innlandet HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. 

§ 8a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte​

Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehuset Innlandet HF følge "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes. 

Sykehuset Innlandet HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet.

​​Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:​

 • retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret
 • en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
 • en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret​

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter. 

Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i foretaksmøtet som avholdes i Sykehuset Innlandet HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. 

​§ 9 Opphevet 13. febr​uar 2014

​§ 10 Salg av​ foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10. 

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.​

§ 11 L​​åneopptak​

Sykehuset Innlandet HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuset Innlandet HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF. 

Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.​ 

​§ 12 Universitetenes og høyskol​enes rettigheter

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. 

Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende. 

​§ 13  Medvirkning fra pasien​ter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt. 

§ 14 Melding til ​Helse Sør-Øst RHF

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. 

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. 

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. 

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehuset Innlandet HFs plandokument.​

§ 15 Arbeidsgivert​ilknytn​ing

Sykehuset Innlandet HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.​

§ 16 Kontaktmøter​​ med kommuner o.a.

Sykehuset Innlandet HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område.​

§ 17 Endring av ​vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
Sist oppdatert 14.08.2023