Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet 2022-2039

Utviklingsplan

Sykehuset Innlandets utviklingsplan beskriver hvordan vi i samarbeid med kommunene vil utvikle virksomheten for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester, innenfor de rammene vi har.

Utviklingsplan rulleres hvert fjerde år. ​Styret vedtok 28. april 2022:

Utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet (PDF) 

Hovedmålet i planen er: Sammen for vår felles helsetjeneste, for riktig pasientbehandling, gjennom nye arbeidsformer i et godt arbeidsmiljø. 

De strategiske satsingsområdene er kompetanse, digitalisering og nye arbeidsformer, samt å styrke og videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten gjennom Helsefellesskap Innlandet. 

​​I tillegg til å være Sykehuset Innlandets øverste strategiske dokument, er utviklingsplanen vårt innspill til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst og Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Les mer om utviklin​​gsplan og andre styrende dokumenter på våre nettsider​: 

Mål og str​ategier (sykehuset-innlandet.no)

Utviklingsplanen er helseforetakets øverste strategiske dokument. Planen beskriver hvordan vi vil utvikle virksomheten vår for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet. Utviklingsplanen skal peke på ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i april 2021 at helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde i Helse Sør-Øst, skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. 

Helse Sør-Øst RHF ga følgende føringer for arbeidet: 

Ansvaret for oppdatering av utviklingsplanen var lagt inn under programdirektør for organisasjonsutviklingsprogrammet og ble sett i sammenheng med delprogrammet for overordnet konsept. Det ble satt sammen en redaksjon for oppdatering av utviklingsplanen i programstaben. 

Kommuner, brukere, ansatte, vernetjeneste og andre interessenter var involvert i arbeidet. Forslaget ble forankret gjennom møter og workshops, i all hovedsak i tilknytning til høringsperioden.

​Konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet og organisasjonsutviklingsprogrammet henger tett sammen. Arbeidet med utviklingsplanen ble organisert under organisasjonsutviklingsprogrammet for å sikre synergier i utviklingsarbeidet.

Oppdateringen av utviklingsplanen fulgte føringene som framkom i konkretisering av virksomhetsinnhold i ny sykehusstruktur, jamfør styresak 042-2021 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av framtidig målbilde (PDF).

Oppdateringen av utviklingsplanen til Sykehuset Innlandet foregikk parallelt med oppstart av konseptfase for ny sykehusstruktur og utviklingen av Mjøssykehuset. 

Mer om framtidig sykehusstruktur ​​

Mai 2022

Sykehuset Innlandets vedtatte utviklingsplan​​ ble oversendt Helse Sør-Øst RHF innen 1. mai.​​ 

Apr​​il 2022

Styr​et vedtok torsdag 28. april 2022 Utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet.​

Sak 031-​2022 Vedlegg Utviklingsplan 2022-2039 (PDF)

Desember 2021

I desember 2021 inviterte Sykehuset Innlandet til en høring som gjaldt Utviklingsplan 2022-2039, en oppdatering av Utviklingsplan 2018-2035. Høringsfristen var 20. mars 2022. 

Les alt om høring av Utviklingsplan 2022-2039

Novembe​r​​ 2021

Ga informasjon og mottok innspill i ledersamling divisjon Tynset, dialogkonferanse for brukerorganisasjoner, ledermøte i Sykehuset Innlandet og gjennomførte arbeidsmøte nummer to med tverrfaglig ekspertgruppe. Deltok på flere digitale konferanser som gjenspeilet utviklingstrekk for helsetjenesten i årene som kommer. 

Arbeidet med å sammenfatte første helhetlige utkast til oppdatert utviklingsplan.  

Ok​​tober​ 2021

Ga informasjon og mottok innspill i TV 20, GSU og OSU, divisjonsvise ledermøter og ledermøte i Sykehuset Innlandet og gjennomførte arbeidsmøter for oppdatering av fakta internt i Sykehuset Innlandet. 

September 2​021

Ga informasjon og mottok innspill​ i fagrådsledermøte, TV 20 møte, ledermøte i Sykehuset Innlandet og gjennomførte første workshop med ekspertgruppen. Startet oppdatering av fakta i planen via stabsressurser i Sykehuset Innlandet. 

August 2021

Styret i Sykehuset Innlandet behandlet plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039.

Sist oppdatert 12.02.2024