Rett til å medvirke

Lov om pasient- og brukerrettigheter har til hensikt å sikre dine rettigheter i møte med helsetjenesten. Du kan medvirke i valg av undersøkelse, behandling og valg av tjeneste. Loven legger vekt på at dine ønsker og mål skal ha betydning for behandlingen.

Du kan for eks​​empel:

 • ​velge mellom tilgjengelige og forsvalige undersøkelser og behandlingsmetoder
 • be om at andre tiltak prøves
 • be om bytte av behandler
 • medvirke i utarbeidelse av individuell plan når du har behov for oppfølging og samordning av flere ressurser

Hvorfor medvirke?​​

Å medvirke i egen behandling er ikke kun en rettighet. Det har også en viktig verdi i seg selv. Forskning viser at jo mer du klarer å medvirke i egen behandling, jo bedre og mer varig blir helsegevinsten for deg. 

Du vet mye selv om hvordan det er å leve med helseproblemer, hva som hjelper og hva som er til hinder for en god bedring. 

I møte med helsep​​ersonell ka​n du fortelle om:

 • hva som er viktig for deg i hverdagen
 • hva du trenger hjelp til/behandling for
 • hva du ønsker å oppnå med behandlingen
 • hva du tenker må til for at du skal nå dine mål
 • hjelpen du mottar er nyttig eller ikke

Tilstrekkelig informasjon

Helsepersonell skal, så langt som mulig, legge til rette for at informasjon blir forstått av deg. Opplysninger må være tilstrekkelig, slik at du kan medvirke og ta beslutninger om hva som skal gjøres og på hvilken måte.

Du har rett p​​å informasjon om:

 • din helsetilstand
 • helsehjelpen du mottar
 • mulige risikoer og bivirkninger som følge av behandlingen
 • hva du kan forvente av behandlingen
 • alternative behandlingsformer, også medisinfrie behandlingsvalg
 • brukerstyrte tilbud og brukerorganisasjoner

Hovedregelen er at personlig informasjon du gir til helsepersonell ikke skal fortelles til andre. Du kan samtykke til at all eller deler av informasjonen formidles til andre.  

Les om personvern 

Du kan invitere med en støtteperson i samtaler og møter med helsepersonell. Det kan være et familiemedlem eller andre du har tilitt til. 

Plikt for tilrettele​gging

Helsepersonell skal legge til rette for at du kan aktivt medvirke og ta egne valg. Dersom behandlingen ikke gir bedring, kan du drøfte om andre tiltak vil passe bedre. 

Helsepersonell har ansvar for at behandlingen er forsvarlig. Dersom din behandler er usikker på om ditt valg er det beste for deg, skal du få en begrunnelse for dette.

Pasientjournal skal inneholde relevant og nødvendig informasjon for behandlingen. Hovedregelen er at du har fullt innsyn i din journal.

Les mer o​m​ innsyn i journal 

Samtykke t​il helsehjelp

Hovedregelen er at all helsehjelpen er frivillig. Det innebærer at behandlingen ikke kan starte før du har gitt ditt samtykke, muntlig eller skriftlig. 

Du skal få nødvendig informasjon om din helsetilstand og helsehjelpen før du samtykker. Du kan trekke ditt samtykke. 

Helsepersonell skal gi informasjon om betydningen av at helsehjelpen avsluttes for tidlig.

Kan du klage?

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient. 

Les om klage og erstatning

Sist oppdatert 12.06.2024