Fagkurs

Kurs i helsepedagogikk

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring tilbyr kurs i helsepedagogikk. Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse.

3.
september
2024
5 dager
  1. 03. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 10. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 17. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  4. 24. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  5. 01. okt. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 03. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 10. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 17. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  4. 24. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  5. 01. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 23. aug. 2024
Påmelding til kurs i helsepedagogikk (nettskjema.no)
Fremtidens helsetjeneste vil trolig i større grad innebære oppfølging av pasienter hjemme, og færre konsultasjoner som innebærer oppmøte ved sykehuset. For at dette skal være forsvarlig, må pasient og pårørende ha tilstrekkelig helsekompetanse, slik at de bedre kan ivareta egen helse hjemme. Helsepedagogisk kompetanse er sentralt for deg som skal bidra i dette arbeidet.

Målgruppe 

Kurset er for helsepersonell og brukerrepresentanter tilknyttet Sykehuset Innlandet og/eller kommuner i Innlandet som skal i gang med, eller er involvert i, pasient- og pårørendeopplæring for grupper eller individuelt.  

Aktiviteten kan eksempelvis være rettet mot pasienter og pårørende innen psykisk helsevern (psykoedukasjon), ulike somatiske diagnosegrupper, pasienter som i tiltagende grad skal følges opp hjemmefra via digitale verktøy, eller som av andre grunner er i behov av å mestre egen sykdom eller skade hjemme. 

Formål 

Formålet med kurset er å styrke og videreutvikle deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk. Kurset skal bidra til å gi deltakerne  trygghet og kompetanse til å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse, både individuelt og i grupper. 

Hva inneholder kurset?  

Innholdet er basert på Håndbok i helsepedagogikk som er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Gjennom dette praksisnære kurset vil du få mulighet til å jobbe med/utvikle/forbedre egne tilbud. Kurset vil berøre temaer som brukermedvirkning, relasjonskompetanse, ulike kommunikasjonsverktøy, læring, gruppelederrollen, den didaktiske relasjonsmodellen samt endrings- og mestringsprosesser. 

I tillegg vil du få presentert ulike analoge og digitale verktøy, metoder og arbeidsformer du selv kan ta i bruk i kurs eller i individuell opplæring.

Gjennomføring  

Kurset arrangeres som et digitalt kurs over fem tirsdager, der du enten kan sitte alene eller sammen med kolleger. Det anbefales minst to deltagere fra hver arbeidsplass. Hver kursdag varer fra kl 09:00-15:00.

De digitale samlingene vil inneholde en variasjon mellom undervisning/foredrag, film, dialog og refleksjon i plenum eller digitale grupper.   

Kurset er gratis. 

Godkjenninger 

Kurset vil bli søkt godkjent med tellende timer hos Fellesorganisasjonen, Norsk ergoterapeutforbund, Norsk fysioterapiforbund, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforbund.