Behandling

FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) står for fleksibel aktivt oppsøkende behandling der du bor og oppholder deg. Behandlingen er et tilbud til deg som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer, og som trenger hjelp på flere områder i livet. Dette kan være knyttet til bolig, økonomi, arbeid eller utdanning og sosialt nettverk. FACT gir det meste av oppfølgingen og behandlingen du trenger via et tverrfaglig team. Teamet består av psykolog, psykiater, sykepleier, sosionom, erfaringskonsulent (brukerspesialist), russpesialist og jobbspesialist. Behandling og oppfølging flyttes ut av kontoret og til hjemmet og nærmiljøet.

Du som er i målgruppa til FACT har ofte behov for hjelp og bistand fra mange instanser. Du har kanskje ikke hatt tilstrekkelig nytte av de ordinære tjenestene. Du kan ha opplevd at det er mange instanser å forholde seg til, som ikke er samkjørte. Det kan være vanskelig å møte opp til avtaler. Du opplever at du har behov for langvarig og samordnet hjelp og oppfølging fra flere tjenester og fagpersoner.

FACT skal på ulike måter bidra til at du som er i målgruppa kan leve livet ditt så godt som mulig i samfunnet. FACT-teamet skal sørge for helhetlig behandling og individuell oppfølging i tråd med dine behov og ønsker, i samarbeid med deg og dine pårørende.

I stedet for at du må forholde deg til mange instanser, skal du få de aller fleste tjenester fra teamet. I de tilfellene der andre tjenester bidrar, skal teamet koordinere disse og ha et overordnet ansvar for behandlingen og oppfølgingen.

Et FACT-team skal tilby:

 • behandling og utredning etter faglige retningslinjer
 • oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling
 • samtaleterapi
 • behandling med medisiner og oppfølging av medisinbruk 
 • hjelp til å få riktig oppfølging av somatisk helse 
 • råd og veiledning når det gjelder bolig og økonomi
 • støtte til å komme i ordinært arbeid eller utdanning
 • praktisk hjelp i hjemmet og i hverdagen
 • veiledning og opplæring til den enkelte bruker og pårørende
 • støtte til å delta i aktivitetstilbud og fritidsaktiviteter 
 • støtte til kontakt med familie og sosialt nettverk 
 • koordinering av tjenester fra andre instanser
 • hjelp til samarbeid med pårørende

Les mer om FACT-team (helsedirektoratet.no)

Henvisning og vurdering

Fastleger og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise til inntak DPS Gjøvik, merket FACT-team. 

Henvisninger vurderes i felles inntaksteam som består av representanter fra tildelingskontoret i den kommunen personen er bosatt i, inntakskoordinator på DPS Gjøvik, psykologspesialist på DPS Gjøvik og teamkoordinator i FACT Gjøvik/Toten/Land. 

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier: 

 • Psykisk lidelse eller ruslidelse som krever langvarig oppfølging og/eller behandling
 • Alvorlig svikt i sosial fungering og ofte i kombinasjon med funksjonsnedsettelser på andre livsområder
 • Det er en årsakssammenheng mellom de to kriteriene over
 • Det er nødvendig med tverrfaglig samordnet hjelp og oppfølging, for å få gjennomført en behandlingsplan
 • De ordinære tjenestene fungerer ikke godt nok for brukeren
 • Brukere er ikke i stand til å nyttiggjøre seg de allerede etablerte tjenestene 
 • For brukere med personlighetsforstyrrelser skal det i særlig grad vurderes om lildelsen tilsier at brukeren kan gjøre seg nytte av og profittere på behandlingstilbudene fra et FACT-team

Fastleger og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise til inntak DPS Gjøvik, merket FACT-team. 

Henvisninger blir vurdert i inntaksmøte. Det består av overlege, psykologspesialist, inntakskoordinator, teamkoordinator FACT Hadeland/enhetsleder DPS Gjøvik og representant fra Gran/Lunner kommune. 

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier:

 • Psykisk lidelse eller ruslidelse som krever langvarig oppfølging og/eller behandling
 • Alvorlig svikt i sosial fungering og ofte i kombinasjon med funksjonsnedsettelser på andre livsområder
 • Det er en årsakssammenheng mellom de to kriteriene over
 • Det er nødvendig med tverrfaglig samordnet hjelp og oppfølging, for å få gjennomført en behandlingsplan
 • Bruker er ikke i stand til å nyttiggjøre seg de allerede etablerte tjenestene 

FACT er et samtykkebasert tilbud. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å henvise pasienter direkte til FACT Hedmarken uten at dette først har blitt avklart med FACT. 

Alle inntak blir drøftet i egne avklaringsmøter med representanter fra rus/psykisk helsetjeneste i kommunene, aktuelle enheter i DPS-et (Psykosepoliklinikken og TSB-poliklinikk) og FACT-teamet.

Personer hjelpeapparatet mener kan være aktuelle for FACT, drøftes først med kommunal rus- og psykisk helsetjeneste og/eller aktuell enhet i DPS, etter samtykke med pasienten selv (i henhold til gjeldende lovverk rundt taushetsplikt/informasjonsdeling). Er kommunens eller DPS-ets representanter enige at FACT kan være aktuelt, bringer disse med seg navn og relevant bakgrunnsinformasjon inn til avklaringsmøte.

Formelt inntak blir gjort i etterkant av avklaringsmøte ved henvising fra fastlege/psykolog i opptakskommunene eller overføringsnotat fra behandler i spesialisthelsetjenesten.

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier:

 • Personen er bosatt i Hamar, Ringsaker, Stange eller Løten kommune
 • Kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk
 • Alvorlig funksjonssvikt og omfattende tilleggsproblemer innenfor flere livsområder
 • Psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging/behandling
 • Eksisterende hjelpetiltak har betydelige vansker med å gi tilrettelagte tilbud
 • Stort behov for bruk av en aktivt oppsøkende arbeidsform
 • Oppfølging over tid forventes å kunne bedre fungering og psykisk helsetilstand

FACT er et samtykkebasert tilbud, og dialog med pasienten er en forutsetning i forkant av henvisning til FACT Nord-Gudbrandsdal. 

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å henvise pasienter direkte til FACT-teamet. Aktuelle saker må meldes inn til teamleder i FACT. Alle saker blir drøftet fortløpende med representanter fra rus-/psykisk helsetjeneste i kommunene, aktuelle enheter i DPS-et og FACT-teamet. 

Formelt inntak blir gjort i etterkant av henvisning fra fastlege/kommunepsykolog, eller overføringsnotat fra behandler i spesialistehelsetjenesten. Henvisning sendes til inntaksteam DPS, og merkes med FACT-team Nord-Gudbrandsdal. 

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier:

 • Personen er bosatt i Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre eller Lesja
 • Kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk
 • Alvorlig funksjonssvikt og omfattende tilleggsproblemer innenfor flere livsområder 
 • Psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging/behandling 
 • Eksisterende hjelpetiltak har betydelige vansker med å gi tilrettelagte tilbud 
 • Stort behov for bruk av en aktivt oppsøkende arbeidsform 
 • Oppfølging over tid forventes å kunne bedre fungering og psykisk helsetilstand

FACT er et samtykkebasert tilbud. Personer hjelpeapparatet mener kan være aktuelle for FACT, drøftes først med kommunal rus- og psykisk helsetjeneste og/eller aktuell enhet i DPS (i henhold til gjeldende lovverk rundt taushetsplikt/informasjonsdeling). 

Er kommunens eller DPS-ets representanter enige at FACT kan være aktuelt, bringer disse med seg navn og relevant bakgrunnsinformasjon inn til avklaringsmøte med FACT. 

Formelt inntak blir gjort i etterkant av avklaringsmøte ved henvising fra fastlege/psykolog i opptakskommunene eller overføringsnotat fra behandler i spesialisthelsetjenesten. 

Henvisninger rettighetsvurderes hver uke i FACT sitt tverrfaglige behandlingsteam, og ved inntak blir pasienten kontaktet av FACT for oppstart. 

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier:

 • Personen er bosatt i gjeldende kommuner, og er over 18 år
 • Kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk
 • Alvorlig funksjonssvikt og omfattende tilleggsproblemer innenfor flere livsområder
 • Psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging/ behandling
 • Stort behov for bruk av en aktivt oppsøkende arbeidsform
 • Oppfølging over tid forventes å kunne bedre fungering og psykisk helsetilstand

FACT Sør-Østerdal er et prosjekt hvor en samhandlings- og behandlingsmodell skal utprøves over en periode over 3 år (med opsjon på et 4. år). Det er derfor utarbeidet en egen rutine for inntak mellom partene i prosjektet. 

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å henvise pasienter direkte til FACT Sør-Østerdal. Kun samhandlingspartene i prosjektet, Rus- og psykisk helsetjeneste i kommunene, psykosepoliklinikk og TSB i DPS, kan henvise til tjenesten. FACT er et frivillig tilbud, og det må derfor foreligge samtykke fra pasienten. 

Personer som henvises må i utgangspunktet motta tjeneste fra, og ha vært forsøkt gitt adekvat tilbud over tid, i kommunal tjeneste eller i spesialisthelsetjenesten. Personer som mottar tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten vil bli prioritert for inntak.  

Alle inntak blir drøftet i et jevnlig avklaringsmøte med representanter fra rus/psykisk helsetjeneste i kommunene, aktuelle enheter i DPS og psykiater, teamkoordinator og enhetsleder i FACT-teamet. Personer som den enkelte samhandlingspart mener kan være aktuelle for FACT, drøftes først mellom kommunal rus- og psykisk helsetjeneste og aktuell enhet i DPS. All drøfting skjer i henhold til gjeldende lovverk om taushetsplikt/informasjonsdeling. 

Formelt inntak blir gjort i etterkant av avklaringsmøte med henvisning fra fastlege/psykolog i opptakskommune eller overføringsnotat fra behandler i DPS. 

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier:

 • Personen er over 18 år og bosatt i Åmot, Trysil eller Elverum kommune
 • Kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk
 • Alvorlig funksjonssvikt og omfattende tilleggsproblemer innenfor flere livsområder
 • Psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging/behandling
 • Eksisterende hjelpetiltak har betydelige vansker med å gi tilrettelagte tilbud
 • Personen har, eller har hatt, gjentagende innleggelser i spesialisthelsetjenesten
 • Stort behov for bruk av aktivt oppsøkende arbeidsform
 • Personen vurderes å kunne profitere på teambasert og fleksibel tilnærming
 • Oppfølging over tid forventes å kunne bedre fungering og psykisk helsetilstand.

Fastlege, behandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunepsykolog kan henvise til FACT Valdres. 

Henvisninger vurderes i felles inntaksmøte som består av representanter fra DPS Gjøvik, FACT og kommunen personen er bosatt i. 

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier:

 • Personen er bosatt i en av Valdreskommunene og er over 18 år
 • Kjent eller begrunne mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk
 • Funksjonssvikten skyldes den psykiske lidelsen/ruslidelsen
 • Psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging/behandling
 • Eksisterende hjelpetiltak har over tid utfordringer med å gi tilrettelagte tilbud
 • Stort behov for at tjenestene som tilbys har en aktivt oppsøkende arbeidsform
 • Oppfølging over tid forventes å kunne bedre funksjonsnivå og psykisk helsetilstand
 • For personer som fyller inntakskriteriene, og som samtidig har en personlighetsforstyrrelse, skal det i særlig grad vurderes om vedkommende kan nyttiggjøre seg behandlingstilbud fra et FACT-team

Utredning

FACT-teamet utreder hva som er dine behov, mål og ønsker for behandling og oppfølging. Teamet skal sørge for god informasjon underveis i utredningen. Det kan være aktuelt å utrede ulike tema, som for eksempel: 

 • psykisk helse 
 • rusmiddelbruk 
 • kognitiv fungering
 • fysisk helsetilstand 
 • bruk av medisiner 
 • traumatiske erfaringer 
 • fungering og mestring 
 • livssituasjon og levevaner 
 • familieforhold og sosialt nettverk 
 • bosituasjon 
 • økonomi 
 • skole/utdanning/arbeid og arbeidserfaring 
 • kulturbakgrunn og religion

Teamet skal også hente inn informasjon fra pårørende og tidligere utredninger i samråd med den det gjelder. 

Teamet skal utarbeide en behandlingsplan sammen med deg. Planen skal inneholde en kort gjennomgang av resultatene fra utredningen, og en beskrivelse av dine behov, målsettinger og tiltak. 

Hvis du ønsker det, kan planen også diskuteres og justeres i samråd med pårørende.

Behandling

FACT skal gi et behandlingstilbud som er tilpasset dine ønsker og behov. Det er viktig for teamet å formidle håp og rette oppmerksomhet mot dine mestringsområder og ressurser. FACT-teamet kan gi oppfølging utenfor kontoret: Hjemme, på arbeidsplassen, på kafé eller andre steder man blir enige om. 

Teamet samarbeider med deg for å finne riktig oppfølging. I noen perioder kan det være behov for daglig oppfølging, mens i andre perioder kan det holde med oppfølging sjeldnere. 

FACT veksler mellom regelmessig oppfølging og intensiv oppfølging, ut fra livssituasjon. I stabile perioder får man regelmessig oppfølging fra en hovedkontakt. I ustabile perioder får man intensiv oppfølging fra hele teamet. 

Teamet skal utarbeide en kriseplan sammen med deg. En kriseplan skal inneholde informasjon om tidlige tegn på en krise, hvilke tiltak som skal bli iverksatt og hvem som kan bli kontaktet.

Behandlingstilbudet er en kombinasjon av ulike behandlingsformer og er rettet mot flere områder, som symptomer på den psykiske lidelsen, rusmiddelproblemer, bolig, relasjoner til andre, økonomi, arbeid eller andre aktiviteter. 

Dette kan være samtaleterapi (for eksempel kognitiv terapi), medikamentell behandling, rusbehandling (for eksempel IDDT), eksponeringsterapi, musikkterapi, individuell jobbstøtte (IPS), støtte i bolig og sosial ferdighetstrening. 

 

Oppfølging

FACT er et langvarig behandlingstilbud. Du kan få oppfølging fra teamet over lang tid. Intensiteten på oppfølgingen vil variere ut fra dine behov.

Kontakt

 • Kontakt FACT Gjøvik/Toten/Land

  Oppmøtested

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  Vår kontortid

  Kontortider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Gjøvik (FACT)

  Siggeruds gate 6

  2819 Gjøvik

 • Kontakt FACT Hadeland

  Oppmøtested

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  FACT Hadeland holder til på Smietorget, i 3. etasje. Skiltet inngang fra Storgata.

  Vår kontortid

  Kontortider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Gran (DPS)

  Smietorget

  Storgata 16

  2750 Gran

  Transport

  Det er parkering ved Smietorget.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

 • Kontakt FACT Hedmarken

  Oppmøtested

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  FACT Hedmarken holder til på Sanderud, i bygg 6. 

  Vår kontortid

  Kontortider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Sykehusområdet på Sanderud sett ovenfra.

  Sykehuset på Sanderud

  Peter Skredders veg 34

  2312 Ottestad

  Transport

  ​​​​Nærmeste busstopp er Sanderud sykehus​, som ligger på sykehusets område, om lag 150 meter fra hovedinngangen (2 minutter normal gange). 

  Bybuss 1 går hvert 15. minutt på dagtid og hver halvtime på kveld og helger.

  Informasjon om rutetider (entur.no)

  Det er parkeringsplasser på området.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  ​​​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset. Spør imidlertid alltid før du tar med blomster på en avdeling. 

  Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. 

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i sykehuset av hensyn til smittevern og allergi. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund, må du på forhånd ta kontakt med avdelingen.​​

  Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. 

  For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

  Sjele​​​s​​​org 

  En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​ 

  Ritu​​​aler 

  Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. 

  Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

  Hjelp oss å hindre smitte. Som pasient eller besøkende på sykehuset må du følge gjeldende smittevernregler.

  ​Gjeldende smittevernregler

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

 • Kontakt FACT Nord-Gudbrandsdal

  Oppmøtested

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  FACT Nord-Gudbrandsdal holder til på DPS Otta. 

  Vår kontortid

  Kontortider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Otta (DPS)

  Selsvegen 22

  2670 Otta

  Transport

  Det er parkeringsplasser på området.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

 • Kontakt FACT Sikkerhet

  Oppmøtested

  Preseteseter 1
  2480 Reinsvoll

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  Vår åpningstid

  Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Sykehusområdet på Reinsvoll sett ovenfra.

  Sykehuset på Reinsvoll

  Presteseter 1

  2840 Reinsvoll

  Transport

  Nærmeste busstopp er ​Prestes​eter (​Vestre Toten), rundt 750​ meter sørvest for sykehuset (10-15 minutter normal gange). 

  Informasjon om rutetider (entur.no)​

  Det er parkeringsplasser på området.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Besøkstidene ved våre sykehus varierer noe. Merk at besøk må avtales på forhånd ved enkelte avdelinger.

  Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk. Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm.

  Informasjon om besøk og besøkstider

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset. Spør imidlertid alltid før du tar med blomster på en avdeling. 

  Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. 

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i sykehuset av hensyn til smittevern og allergi. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund, må du på forhånd ta kontakt med avdelingen.​​

  Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. 

  For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

  Sjele​​​s​​​org 

  En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​ 

  Ritu​​​aler 

  Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. 

  Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

  Hjelp oss å hindre smitte. Som pasient eller besøkende på sykehuset må du følge gjeldende smittevernregler.

  ​Gjeldende smittevernregler

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

 • Kontakt FACT Sør-Gudbrandsdal

  Oppmøtested

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  FACT Sør-Gudbrandsdal holder til på DPS Lillehammer. 

  Vår kontortid

  Kontortider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Lillehammer (DPS)

  Anders Sandvigs gate 17

  2609 Lillehammer

  Transport

  Nærmeste busstopp er Sykehuset Lillehammer og Sykehuset Mejdells gate, rett ved sykehuset. 

  Sykehuset ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Lillehammer stasjon (tog) og Lillehammer skysstasjon (buss). 

  Informasjon om rutetider (entur.no)​

  • Pasienter og besøkende kan parkere på avgiftsbelagte plasser på sykehusets parkeringsplass. Avgiftstider er mandag til fredag klokka 08.00-17.00 og lørdag klokka 08.00-15.00. Betaling skjer forskuddsvis med kredittkort eller med mynt, eller i parkeringsselskapets app. Parkering ​koster 22 kroner per time / 88 kroner per døgn (med forbehold om endringer). 
  • Blodgivere kan parkere gratis på egne reserverte plasser i forbindelse med blodgiving. Parkeringsplassene ligger ved inngangen til Blodbanken (inngang 10), innerste bakgård, på baksiden av skiltene. Gyldig parkeringsbevis fra Blodbanken må ligge godt synlig i frontruten.
  • Elbil-parkering finnes på sykehuset.
  • Handikap-parkering finnes ved hovedinngangen på sykehuset. HC-plassene er gratis for personer med gyldig HC-bevis liggende godt synlig i frontruten.
  • Pårørende til akutt syke og døende pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter, kan henvende seg til avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

 • Kontakt FACT Sør-Østerdal

  Oppmøtested

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  FACT Sør-Østerdal holder til i "Bryggeriet" i Elverum.

  Vår kontortid

  Kontortider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Bryggeriet

  Kirkevegen 58

  2409 Elverum

 • Kontakt FACT Valdres

  Oppmøtested

  FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.

  FACT Valdres holder til på DPS Valdres.

  Vår kontortid

  Kontortider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Aurdal (DPS)

  Raskebakkin 34

  2910 Aurdal

  Transport

  Det er parkeringsplasser på området.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".