Behandling

Perifier nervesykdom - rehabilitering

Rehabiliteringsopphold for personer med alvorlig perifer nervesykdom, som Guillain-Barré syndrom, akutte polynevropatier, polyradikulitt eller Critical Illness Disease.

Guillain-Barrés syndrom er ein sjeldan tilstand som kan gi nerveskade, muskelsvakheit og lammingar. Dei fleste blir likevel heilt bra med behandling.

Les mer på helsenorge.no

For personer med alvorlig perifer nervesykdom med store nevrologiske utfall, som har behov for kompleks rehabilitering fra tverrfaglig team

Det overordnede målet er at man skal oppnå høyest mulig funksjonsnivå og selvstendighet ut ifra sykdommens omfang og individuelle ressurser.

Oppholdet innebærer en tverrfaglig kartlegging og vurdering av den enkeltes ressurser og utfordringer. Mobilisering igangsettes så snart som mulig for å fremme funksjon samt forebygge komplikasjoner og senskader. Rehabiliteringsteamet jobber også med å etablere samarbeid og overføre kunnskap til oppfølgende instanser lokalt, slik at rehabiliteringen kan fortsette videre på pasientens hjemsted. 

Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering reguleres av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. I forskriften defineres habilitering og rehabilitering på følgende måte:

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3


Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg til rehabilitering. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges. 

    


  

Før

Rehabilitering av pasienter med perifere nervesykdommer starter som oftest etter overføring fra akuttavdeling.  

Hvilke utredninger du skal gjennom - avhenger av din situasjon og de opplysninger som følger med fra akuttavdelingen. 

Gjennom rehabiliteringsoppholdet gjør vi tester og undersøkelser med jevne mellomrom for å følge med på utviklingen i rehabiliteringsprosessen.

Under

Mål 

Sentrale mål for rehabiliteringen er at du 

 • tilegner deg kunnskap om sykdommen og dens følgevirkninger, forebygging av komplikasjoner og mulige senskader
 • oppnår størst mulig grad av selvstendighet i daglige aktiviteter 
 • ivaretar ernæringsbehov, huden, blære- og tarmfunksjon 
 • mottar veiledning/rådgivning om behandling og trening, på kort og lang sik
 • mestrer ny livssituasjon 

Din egeninnsats i rehabiliteringen er svært viktig. Rehabilitering foregår fra du våkner om morgenen til du legger deg om kvelden. Du trener på å gjenvinne funksjoner i dagliglivets aktiviteter, som for eksempel personlig hygiene, måltider, påkledning og forflytning. Det kan være en utfordring å finne en balanse mellom aktivitet/trening og hvile. Teamet hjelper og veileder deg om dette.

Tverrfaglig team

Du får et tverrfaglig team som består av ulike fagpersoner: sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider, ergoterapeut, lege, fysioterapeut, sosionom, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logoped/pedagog. 

Rehabiliteringen koordineres av hovedkontakt. Involvering av de ulike yrkesgruppene varierer ut i fra ditt behov til enhver tid. 


Varighet

Lengden på et rehabiliteringsopphold varierer ut ifra omfang på skade. Du får informasjon om legenden på oppholdet underveis. 

Teamet samarbeider med oppfølgende instans i din hjemkommune. Når det er medisinsk forsvarlig, oppfordres du til å reise hjem på permisjon. Det er viktig for den videre rehabiliteringen å undersøke hvordan du fungerer hjemme. 

Utskrivning

I løpet av oppholdet forberedes utskrivning og oppfølging. 

Dette innebærer blant annet: 

 • Møte med pårørende. 
 • Vurdering av behov for Individuell plan (IP). Hvis dette er et behov, får kommunehelsetjenesten beskjed.
 • Samarbeidsmøte med oppfølgende instans ved behov. Dette skjer ofte ved videokonferanse. 
 • Eventuelle tilpasninger i hjemmet i samarbeid med hjemkommune. 
 • Videre rehabilitering avklares.
 • Utskrivningsmøte med lege og andre sentrale personer i det tverrfaglige teamet.
 • Epikrise sendes fastlege.
 • Tverrfaglig rapport sendes med ditt samtykke til oppfølgende instanser.

Etter

Fastlegen eller pasientansvarlig lege under sykehusoppholdet kan henvise til videre oppfølging. 

Det kan være aktuelt å henvise til kontrollopphold. Poliklinisk eller ambulant oppfølging kan være aktuelt.

Kontakt

 • Kontakt Rehabilitering, Ottestad

  Vår besøkstid

  Besøkstider
  • I dag 16:00 - 19:00
  • Mandag 16:00 - 19:00
  • Tirsdag 16:00 - 19:00
  • Onsdag 16:00 - 19:00
  • Torsdag 16:00 - 19:00
  • Fredag 16:00 - 19:00
  • Lørdag
   • 11:00 - 13:00
   • 15:00 - 18:00
  • Søndag
   • 11:00 - 13:00
   • 15:00 - 18:00

  Ottestad (rehabilitering)

  Jørgen Jensens veg 7

  2312 Ottestad

  Transport

  ​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

  Informasjon om rutetider (entur.no)​

  ​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  ​Innlagte pasienter​ se​​rveres følgende måltider:

  • Frokost 
   07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
  • Lunsj
   12.00
  • Middag
   15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
  • Kveldsmat
   19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

  Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

  Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene. 

  ​Mat til ​​pårørende

  Pårørende kan kjøpe m​​at i spisesalen på post 2. 

  Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

  ​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

  ​A​​viser​ 

  På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

  Badebass​e​​​ng​ 

  Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider. 

  D​​y​​​r​​​ 

  Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​ 

  Overnattin​​g/rom 

  Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​ 

  Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon. 

  Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen. 

  Røy​​king​​ 

  Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.

 • Kontakt Rehabilitering, Solås

  Vår åpningstid

  Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

  Gjøvik (rehabilitering)

  Føllingstads veg 15

  2819 Gjøvik

  Transport

  ​Nærmeste busstopp er Solås og Hunnsjordet, rett ved rehabiliteringsenheten. 

  Rehabiliteringsenheten ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Gjøvik stasjon (tog) og Gjøvik skysstasjon (buss).

  Informasjon om rutetider (entur.no)​

  ​Pasienter og pårørende kan benytte parkeringsplass på fremsiden av bygningen. Husk å få parkeringsbevis på vaktrommet.

  Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

  På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

  Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

  Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

  Praktisk informasjon

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

  Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

  Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

  Les mer om egenandel og frikort

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  ​Innlagte pasi​​enter serveres følgend​​e måltider:

  • Frokost
   08.30-09.30 mandag til fredag / 09.00 lørdag og søndag
  • Lunsj
   11.30    
  • Middag
   14.30 mandag til fredag / 12.30 lørdag og søndag
  • Kaffe
   16.00
  • Kveldsmat
   18.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag
  • Eventuelt senkvelds
   21.00

  Måltider og dietter blir tilrettelagt og tilpasset individuelle behov. 

  Mat til på​​rørende

  Pårørende kan kjøpe mat i kantina ved sykehuset i G​jøvik, om lag 500 meter fra avdelingen. Kaffe kan kjøpes på rehabiliteringsavdelingen.​​

  I helgene kan pårørende som gir beskjed på forhånd kjøpe middag på rehabiliteringsavdelingen.

  Coop Prix Tranberg ligger om lag 450 meter fra avdelingen.

  ​Det finnes fellesrom med TV i 1. og 2. etasje.

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

  Les mer om rett til tolk

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

  ​​​Avi​​ser​ 

  På fellesrommene finnes aviser til fri disposisjon, blant annet Aftenposten, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen. 

  D​​y​​​r​​​ 

  Det er ikke tillatt med dyr på avdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​ 

  Ov​ernatting​ og rom​​​​​​​ 

  Alle innlagte pasienter får et eget rom med TV med et begrenset kanalutvalg. Noen rom har eget toalett og dusj. 

  Røy​king​​ 

  Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. All røyking må foregå på anviste steder utendørs.​ 

  Verd​isaker​​​​ 

  Rehabiliteringsavdelingen kan ikke ta ansvar for dine penger og personlige eiendeler under oppholdet. Det er mulig å låse inn penger og mindre verdisaker i låsbare oppbevaringsbokser. Likevel anbefaler vi deg å la verdisaker bli liggende hjemme​. Hittegods leveres i resepsjonen.​​​​ 

  Åpningstider o​​g besøkstider​ 

  Hovedresepsjonen er åpen hverdager klokka 08.30-14.30. Lørdager og søndager er den stengt. Utenom åpningstiden kan du henvende deg på vaktrommet. Telefoner blir også viderekoblet dit når resepsjonen er stengt. 

  Resepsjonen til poliklinikken er åpen på dager med poliklinikk klokka 08.00-14.30. 

  Det er ingen faste besøkstider, men ofte er programmet på dagtid fullpakket, slik at besøk anbefales etter klokka 16.00 eller i helga. 

  Mål for reha​​biliteringen 

  I rehabiliteringen er det dine vurderinger av livskvalitet, mestringsevne og ønsker om funksjon og deltakelse (sosialt og i samfunnet) som skal bestemme retningen.  

  Les mer om å sette mål i egen rehabilitering