Utdanning og kompetanse

Utdanning av helsepersonell er en av våre fire lovpålagte oppgaver. Dette omfatter spesialistutdanning for leger, samarbeid med utdanningsinstitusjonene om grunnutdanning, videre- og etterutdanning og annen kompetanseutvikling av egne medarbeidere.

Utdan​ning og opplæring

Spesialistutdanningen for leger omfatter klinisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Mer om leger i s​​pesialisering

Videreut​​danning innen helsefagen​e

Sykehuset Innlandet tilbyr støtte til spesialist-, videre- og masterutdanninger for medarbeidere innen forskjellige profesjoner, alt etter den enkelte avdelings behov. Medarbeidere som ønsker denne muligheten anbefales å henvende seg til nærmeste leder.

Noen av tilbudene er tilgjengelige ved Innlandets høgskole/universitet. Det anbefales å undersøke hvilke tilbud som finnes hos de enkelte utdanningsinstitusjonene på deres nettsider. 

​​Videreutdanning innen anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie

Sykehuset Innlandet har som mål å ha godt kvalifisert personell innen alle fagfelt. Som et ledd i dette kan vi tilby fast og midlertidig ansatte sykepleiere permisjon med 80 % lønn, med forbehold om at man har søkt og blitt tatt opp til disse utdanningene.

Fullført videreutdanning gir 24 måneders bindingstid. Som hovedregel skal bindingstida avvikles i 100 % stilling.

I april hvert år søker Sykehuset Innlandet etter sykepleiere som er motivert for permisjon med 80 % lønn for å gjennomføre nevnte utdanninger. Annonsen utlyses via jobbportalen Webcruiter. Søknadsfrist oppgis hvert år og vil som oftest være medio mai.​

Videreutdanning innen barnesykepleie

Innlandets høgskole/universitet har ingen egen videreutdanning i barnesykepleie. Denne utdanningen tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus og NTNU.

Barne- og ungdomsavdelingene ved Sykehuset Innlandet gir tilbud om permisjon med 80 % lønn på lik linje som AIO-utdanningene, alt etter avdelingenes rekrutteringsbehov. 

​​​Videreutdanning innen kreftsykepleie

Dette er en videreutdanning på deltid som i regionen tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Betingelser om støtte til utdanningen avtales med den enkelte avdeling i Sykehuset Innlandet.

​Videreutdanning innen psykisk helse og rus

Det tilbys videreutdanninger i regionen ved Høgskolen i Innlandet og ved flere høgskoler/universiteter i hele landet. Betingelser om støtte avtales med den enkelte avdeling i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet har til enhver tid nærmere 60 lærlinger fordelt på tre ulike yrkesretninger; ambulansefag, helsefagarbeider og institusjonskokk.

Mer om lærlingordningen

Hospitering ved Sykehuset Innlandet er i denne sammenheng et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Dette gjelder leger, psykologer og studenter.

Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høgskole.

Dersom du trenger hospitering/praktisk erfaring som ledd i å få autorisasjon i Norge, må du vedlegge dokumentasjon og vedtak fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). For å kunne hospitere ved Sykehuset Innlandet, må du beherske norsk muntlig og skriftlig eller et annet skandinavisk språk.

Hvor mange som kan tilbys hospitering hos oss, kommer an på hvor mange medisinstudenter, leger i spesialisering og andre studenter vi til enhver tid har i praksis. 

Søknader uten relevante opplysninger vedlagt vil ikke bli behandlet.

Søknad om hospitering sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no.

Med bakgrunn i at Sykehuset Innlandet er en IA-bedrift, søker vi i den grad vi har anledning til det å gi enkelte mulighet for praksis i foretaket. Dette krever imidlertid et opplæringsprogram med god kvalitet og oppfølging fra både leder og medarbeidere i den aktuelle avdelingen.

Hvilken kapasitet og ressurser vi har for slik oppfølging kan variere fra avdeling til avdeling og fra tid til annen. Det er opp til den enkelte avdeling å vurdere om og når det er riktig å ta inn praksiskandidater. 

For å søke om praksisplass i Sykehuset Innlandet, må du sende en utfyllende søknad med litt informasjon om hvor du kommer fra, hvilken utdanning eller erfaring du har fra før og hvor du kunne tenke deg å jobbe. 

Søknad om praksis sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no. ​

​​​​​​​Kompetanse​ og e-læring

Læringsportalen er Helse Sør-Øst sin felles e-læringsplattform for utvikling og administrasjon av e-læringskurs, kunnskapstester, elektroniske sjekklister og klasseromskurs. 

E-læringsplattformen skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen gjennom å forenkle og effektivisere kompetanseutvikling. Portalen er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra.​

Les mer om Læringsportalen (helse-sorost.no)

Kurs for helsepersonell

Her finner du samlet oversikt over kurs for helsepersonell.
Oversikt over kurs for helsepersonell
En gruppe mennesker i hvite uniformer som står i en gang, illustrasjon.

Kompetansebroen

Kompetansebroen er rettet mot helsepersonell og studenter, og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Her finnes digitale læringsressurser, temabasert fagstoff, arrangementer og nyheter.

Gå til Kompetansebroen
Kompetansebroen sin logo.

Jobb i Sykehuset Innlandet

Som et av landets største helseforetak med om lag 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk, spesielt innen det helsefaglige området, men også innenfor mange andre viktige fagområder.

Les mer om å jobbe i Sykehuset Innlandet
Helsepersonell i munter passiar, illustrasjon.
Sist oppdatert 14.01.2023