Tidslinje

Den framtidige sykehusstrukturen er utviklet over lang tid. Her er en kortversjon med viktige hendelser på veien mot Mjøssykehuset.

Mai 2024 – Forlenger konseptfasen

Helse Sør-Øst RHF forlenger konseptfasen med ett år for å ha mer tid til å vurdere hvordan skisseprosjektet for Mjøssykehuset løses best mulig

Prosjektet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet trenger mer tid - Sykehuset Innlandet HF (sykehuset-innlandet.no)

Mars 2024 – Vedtar funksjonsområder

Helse- og omsorgsministeren behandlet sak om Videreutvikling av Sykehuset Innlandet i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. mars. Vedtaket inneholder punkter knyttet til SI Elverum og SI Tynset i en framtidig sykehusstruktur.

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – oppfølging etter foretaksmøte 13. juni 2023 (regjeringen.no)


Desember 2023 – Vurderer funksjonsområder

I tråd med foretaksmøtets vedtak 13. juni 2023 gjøres det en vurdering av funksjonsområder som kan legges til SI Elverum. Etter faglige vurderinger i Sykehuset Innlandet blir saken behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 21. desember 2023.

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – oppfølging etter foretaksmøtet 13. juni 2023 (helse-sorost.no)


Juni 2023 – Viderefører arbeidet

Prosjektorganisasjonen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet videreføres i konseptfase steg 2. Helse Sør-Øst RHF ber Sykehuset Innlandet om å delta i det videre arbeidet. 

Foretaksmøte i Syk​ehuset Innlandet 22.06.2023 (PDF, helse-sorost.no)


J​uni 2023 – Vedtar retningsvalg

Helse- og omsorgsministeren vedtar retningsvalget for den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet og ber om at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for steg 2 av konseptfasen. Vedtaket fattes i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023. 

Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13.06.2023 (regjeringen.no)


Februar 2023 – Vurderer risiko ved trinnvis utbygging

Helse Sør-Øst RHF legger 15. februar 2023 fram en rapport med vurdering av omstillingsrisiko ved en eventuell trinnvis utbygging. 

Rapport tilleggsoppdrag konseptfase steg 1 (PDF, helse-sorost.no)


Januar 2023 – Vurderer tiltak for å beholde medarbeidere

Sykehuset Innlandet legger fram en rapport med vurdering av risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. 

Rapport tilleggsoppdrag: Bibehold av medarbeidere (PDF)


November 2022 – Helseministeren gir tilleggsoppdrag

Helse- og omsorgsministeren gir i foretaksmøte 21. november 2022 Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å belyse to områder før det gjøres et retningsvalg i konseptfasen. 

Foretaksmøte om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (regjeringen.no)


September 2022 – Vil gå videre med Mjøssykehuset

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner 22. september 2022 at alternativet med Mjøssykehuset legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. 

Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (PDF, helse-sorost.no)


August 2022 – Anbefaler Mjøssykehuset

Styret i Sykehuset Innlandet anbefaler 25. august 2022 at alternativet med Mjøssykehuset blir lagt til grunn i de videre utredningene av ny sykehusstruktur. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. 

Styret anbefaler Mjøssykehuset (sykehuset-innlandet.no)


August 2022 – Legger fram konseptrapport

Konseptrapport steg 1 godkjennes i prosjektets styringsgruppe 8. august 2022. Utredningene er gjennomført av en prosjektgruppe med deltakere fra Sykehusbygg HF og Sykehuset Innlandet. 

Konseptrapport steg 1 (PDF, helse-sorost.no)


September 2021 – Starter konseptfase

Arbeidet med ny sykehusstruktur videreføres i konseptfase. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar mandat for utredningen. Det gjennomføres en omfattende medvirkningsprosess i Sykehuset Innlandet, der Brukerutvalg, divisjoner, fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjeneste bidrar med innspill. 

Se prosjektmandat for ko​​​nseptfase​n (PDF, helse-sorost.no)

Juni 2021 – Helseministeren godkjenner planene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie godkjenner planene for videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Vedtaket fattes i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2021. 

Se protokoll fra foretaksmøt​e 15. juni 2021 (PDF, regjeringen.no)


Mai 2021 – Vedtar lokalisering

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar 28. mai 2021 hvilket lokaliseringsalternativ som skal legges til grunn når arbeidet videreføres i konseptfasen. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. 

Se protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. mai 2021 (PDF, helse-sorost.no)


Mai 2021 – Anbefaler lokalisering

Styret i Sykehuset Innlandet anbefaler en lokalisering av Mjøssykehuset i Moelv, akuttsykehus i Lillehammer og elektivt sykehus i Elverum, samt akuttsykehus på Tynset og lokalmedisinsk og distriktspsykiatrisk virksomhet flere steder i Innlandet. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. 

Se protokoll fra styremøte 4. mai 2021 (PDF)


Februar 2021 – Inviterer til høring

Helse Sør-Øst RHF inviterer kommunene til høring av prosjektrapporten og samfunnsanalysen før saken legges fram for styrebehandling. 

Oppsummering av høringsuttalelser (PDF)


Desember 2020 – Anbefaler lokalisering

Helse Sør-Øst RHF leder en utredning av bygg, lokalisering og bærekraft i den nye sykehusstrukturen. Rapporten legges fram 11. desember 2020. 

Les rapporten om bygg, lokalisering og bærekraft (PDF, helse-sorost.no)


Januar 2020 – Anbefaler virksomhetsinnhold

Helse Sør-Øst RHF leder en utredning av virksomhetsinnholdet i den nye sykehusstrukturen Rapporten legges fram 29. januar 2020. 

Les rapporten om virksomhetsinnhold (PDF, helse-sorost.no)


Mars 2019 – Helseministeren godkjenner planene

Helse- og omsorgsministeren godkjenner vedtaket om framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Vedtaket fattes i foretaksmøte 8. mars 2019. 

Protokoll fra foretaksmøte 8. mars 2019 (PDF, regjeringen.no)


Januar 2019 – Vedtar framtidig målbilde

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Mjøssykehuset. Helse Sør-Øst RHF sier at det i tillegg skal være drift ved to av dagens somatiske sykehus. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. 

Styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF (PDF, helse-sorost.no)


Oktober 2017 – Sykehuset Innlandet vedtar framtidig målbilde

Styret i Sykehuset Innlandet gir 20. oktober 2017 tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. 

Styresak 079-2017 i Sykehuset Innlandet (PDF)


Februar 2017 – Inviterer til høring

Sykehuset Innlandet inviterer til høring av idéfaserapporten og samfunnsanalysen. Ved høringsfristen i mai 2017 har 107 instanser levert uttalelser. Parallelt med høringen gir sykehusets divisjoner, fagmiljøer og tillitsvalgte interne innspill.


November 2016 – Presenterer Idéfaserapport

Sykehuset Innlandet legger fram en idéfaserapport med tilhørende analyser og delutredninger. Rapporten munner ut i en faglig anbefaling om å samle behandlingstilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus i en modell med ett stort akuttsykehus i Mjøsregionen. En samfunnsanalyse av aktuelle modeller legges fram i januar 2017. 

Les idéfaserapporten (PDF)


November 2015 – Tilpasses nasjonale føringer

Regjeringen legger i november 2015 fram Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, som gir føringer for spesialisthelsetjenestens utvikling. Planen sier blant annet at fremtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Planen vedtas av Stortinget i mars 2016 og legges til grunn i Sykehuset Innlandets idéfaseutredning.


Juni 2015 – Etablerer kriterier

Styret i Sykehuset Innlandet vedtar i juni 2015 et sett med vurderingskriterier som legges til grunn i idéfaseutredningen. Vurderingskriteriene er utarbeidet med innspill fra interne fagmiljøer.


Februar 2015 – Arrangerer perspektivkonferanse

En perspektivkonferanse etableres som årlig møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver på framtidens pasientbehandling. Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe er medarrangør.


Oktober 2014 – Starter idéfase

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir i oktober 2014 godkjenning til oppstart av idéfasen. Utredningen omfatter modeller med ett stort akuttsykehus hovedsykehus ved Mjøsbrua, samt alternativer med en videreutvikling av noen av dagens akuttsykehus i Mjøsregionen.


Mai 2014 – Vedtar utviklingsplan

Styret godkjenner Sykehuset Innlandets utviklingsplan. Planen sammenfatter tre høringsprosesser som er gjennomført i perioden 2010-2013 og gir en strategisk utviklingsretning for helseforetaket.


Januar 2014 – Etablerer politisk referansegruppe

Sykehuset Innlandet etablerer i 2014 en politisk referansegruppe som skal gi råd og innspill i utviklingen av den framtidige sykehusstrukturen. I 2015 utvides referansegruppens oppdrag og sammensetning. Referansegruppen har representanter fra fylkesting, regionråd, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

Sist oppdatert 29.05.2024