Styret anbefaler Mjøssykehuset

Styret i Sykehuset Innlandet anbefaler at alternativet med Mjøssykehuset blir lagt til grunn i de videre utredningene av ny sykehusstruktur. Vedtaket oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Publisert 25.08.2022
Sist oppdatert 14.08.2023

Planleggingen av ny sykehusstruktur i Innlandet pågår i konseptfase, ledet av Helse Sør-Øst RHF. 

I første steg av konseptfasen har det vært utredet to alternativer. Det ene alternativet innebærer en samling av alle de spesialiserte funksjonene i Innlandet i et nytt sykehus, Mjøssykehuset i Moelv. Det andre alternativet, et null-pluss alternativ, innebærer en videreføring av dagens sykehusstruktur, samt et erstatningssykehus for sykehuset på Hamar.

Styret i Sykehuset Innlandet har 25. august gitt sin anbefaling om hvilket av alternativene som bør legges til grunn i den videre planleggingen. 

Et flertall av styrets medlemmer mener at det er alternativet med Mjøssykehuset som best svarer ut utfordringsbildet for Sykehuset Innlandet. Dette er i tråd med tilrådningen fra administrerende direktør og et flertall av medlemmene konseptfasens styringsgruppe. Anbefalingen bygger videre på støtte fra Brukerutvalget og et flertall av sykehusets fagmiljøer og ledere som har deltatt i medvirkningsprosessen i konseptfasen.

Det ble gjennomført votering om vedtakspunkt 3. Administrerende direktørs innstilling ble støttet av åtte av styrets medlemmer. Et alternativt forslag om å anbefale null-pluss alternativet mottok tre stemmer. 

Anbefalingen fra styret i Sykehuset Innlandet vil bli oversendt Helse Sør-Øst RHF. Det legges opp til en beslutningssak i styret i Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022. 

Protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet 25. august vil bli publisert på våre nettsider.