Personvern

Sykehuset Innlandet behandler en rekke personopplysninger om pasienter, ansatte og andre. I denne personvernerklæringen beskrives i korte trekk hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene.

Om pasientopplysninger

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person, for eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Sivilstand
 • Yrke
 • Sosiale forhold
 • Et fotografi/videoopptak/lydopptak

En rekke personopplysninger er definert som særlige kategorier personopplysninger (også kalt sensitive personopplysninger):

 • Helseopplysninger
 • Genetiske opplysninger
 • Biometriske opplysninger med formål å entydig identifisere noen
 • Opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse
 • Opplysninger om politisk eller religiøs oppfatning
 • Opplysninger om filosofisk overbevisning
 • Opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 • Opplysninger om seksuelle forhold og seksuell legning
 • Opplysninger om straffedommer og lovovertredelser

Sykehuset Innlandet samler inn og bruker opplysninger om deg som pasient først og fremst for å behandle tilstand eller sykdom. Vi samler opplysninger om deg da du møter vårt helsepersonell eller gjennom undersøkelse og behandling. 

Vi kan også få informasjon fra andre som behandler deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. For at vi kan hente informasjon om deg fra andre kreves som hovedregel ditt samtykke. 

Informasjon om deg kan også brukes til forskning og kvalitetssikring. Informasjon som er samlet inn i forbindelse med behandling kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke. 

Vi får også informasjon om deg når du har kontakt med oss uten at det handler om behandling av din sykdom, for eksempel ved klagesaker. Det blir også registrert et begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider. 

Du har rett til innsyn i opplysninger sykehuset lagrer om deg. Hvis opplysningene ikke er riktige har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. Når det gjelder informasjon i din pasientjournal er retten til sletting begrenset.   

I henhold til personopplysningsloven skal Sykehuset Innlandet vedlikeholde en offentlig fortegnelse over alle databehandlinger av personopplysninger. Sykehusets personvernombud forvalter denne fortegnelsen. 

Slike databehandlinger omfatter personopplysninger om ansatte og pasienter. Databehandlinger som omfatter pasienter er i hovedsak pasientbehandling, kvalitetssikring, forskning og undervisning. Pasienter har rett til innsyn i opplysninger og til å få korrigert feil. 

Alle som jobber hos eller for Sykehuset Innlandet har lovpålagt taushetsplikt. Det er også taushetsplikt mellom ansatte. Personopplysninger er kun tilgjengelig for de som har et tjenstlig behov.

Personvernombudet kan kontaktes dersom du har spørsmål eller lurer på noe om forvaltningen av dine opplysninger.​ 

Konstituert personvernombud i Sykehuset Innlandet er Birgit Hovde. 
E-post: personvernombud@sykehuset-innlandet.no

Personvernombudet i Sykehuset Innlandet skal involveres på riktig måte og til rett tid i spørsmål om behandling av og vern om personopplysninger. 

1. Nye s​aker/prosjekter

Nye saker eller prosjekter som meldes til personvernombudet i Sykehuset Innlandet meldes via et skjema:

Gå til skjema for å melde nye saker eller prosjekter

For å få behandlet nye saker kan det være nødvendig å sende med en del dokumentasjon. Det står beskrevet i meldeskjemaet. Om det mangler dokumentasjon eller noe er uklart får du tilbakemelding fra personvernombudet. 

Saksbehandlingen fullføres ikke før all dokumentasjon er på plass. Manglende dokumentasjon fører derfor til at saksbehandlingstiden forlenges. 

2. Endringer i saker/prosjekter 

Endringer i pågående saker eller prosjekter m​​​eldes via et eget skjema: 

Gå til skjema for å melde endringer i saker eller prosjekter

3. Andre spørsmå​l eller henvendelser

And​​​re spørsmål eller henvendelser sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no.

Sykehusets e-postadresse, postmottak@sykehuset-innlandet.no, kan benyttes til enkle spørsmål. 

Spørsmål om personvern sendes på e-post til personvernombud@sykehuset-innlandet.no

Henvendelser som krever mer grundig saksbehandling eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, registreres som egen sak. Alle registrerte saker blir normalt besvart per post. I noen tilfeller brukes e-post. 

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), helseopplysninger eller fortrolige opplysninger med e-post. 

Sykehuset har opprettet en sikker meldingsløsning, MinJournal, for kommunikasjon med utvalgte pasientgrupper. Enkelte avdelinger har tatt i bruk dette.

Etter offentlighetsloven er hovedregelen at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør (presse og andre) kan gjøre seg kjent med innholdet i dokumentene. Din henvendelse til Sykehuset Innlandet er derfor offentlig, enten den kommer i brev, telefaks eller e-post (og blir registrert i sakarkivet). 

Vi publiserer en liste over offentlige henvendelser på dette nettstedet.

Les offentlig journal

Sykehuset Innlandet håndterer mye dokumentasjon med taushetsbelagte opplysninger. Det kan for eksempel være dokumenter som inneholder pasientinformasjon knyttet til behandling. Slike dokumenter er unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentligheten.

Som hovedregel kan ikke sykehuset utlevere opplysninger om deg uten ditt samtykke. I noen tilfeller gjøres det likevel. Det gjelder opplysninger til (ikke uttømmende liste):

 • Den registrertes arbeidsgiver i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.
 • Forskning. Utlevering krever i utgangspunktet samtykke, men kan også gjøres uten samtykke hvis forskningsprosjektet har fått innvilget unntak fra taushetsplikten.
 • Kvalitetssikring. Gjelder som oftest avdelinger ved sykehuset som har behov for å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Du har rett til å reservere deg mot at dine opplysninger blir lagret i et kvalitetsregister. I noen tilfeller vil kvalitetsstudier kreve samtykke fra pasienten.
 • Nav har rett til å innhente opplysninger i kontrolløyemed i forbindelse med behandling av en sak, jamfør folketrygdloven § 21-4.
 • Nærmeste pårørende. De nærmeste pårørende har rett til informasjon for å ta avgjørelser på vegne av en slektning som ikke selv er i stand til å ta avgjørelsen. De nærmeste pårørende kan også få informasjon "dersom forholdene tilsier det", jamfør pasientrettighetsloven § 3-3.
 • Foresatte eller verge. Foresatte har rett til informasjon om barn mellom 12 og 16 år med mindre barnet ikke ønsker dette av grunner som bør respekteres, jamfør pasientrettighetsloven § 3-4. Hvis barnet er under 12 år har foresatte ubetinget rett til informasjon.
 • Nasjonale helseregistre. Sykehuset Innlandet er pålagt å utlevere informasjon til følgende registre:
  • Dødsårsaksregisteret
  • Medisinsk fødselsregister
  • Meldingssystem for smittsomme sykdommer
  • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
  • Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten
  • Register over svangerskapsavbrudd (abortregisteret)
  • Den sentrale tuberkuloseregisteret
  • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
  • Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
  • Norsk pasientregister (NPR)
  • Reseptformidleren (sentral database i eResept)
  • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
  • Kreftregisteret

Sykehuset Innlandet benytter flere leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss for å understøtte behandlingsforløpet. Vi er pålagt å føre oversikt over leverandører som behandler data på vegne av oss (protokoll). 

I Helse Sør-Øst er Sykehuspartner hoveddriftsleverandør. En egen avtale mellom Sykehuset Innlandet og Sykehuspartner regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn behandles, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Den gir personvernombudet grunnlag til å tilrå kvalitetsstudier, helsetjenesteforskning og annen forskning som faller utenfor De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikks (REKs) mandat for å godkjenne forskningsstudier. 

Pasientjournalloven skal sikre at opplysninger blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas. Loven sikrer også pasienter og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning. 

Helseregisterloven skal bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte. Loven regulerer bruk av personopplysninger til kvalitetsregistre for å evaluere pasientbehandling ved sykehuset og inneholder regler om helsepersonells taushetsplikt. 

Helseforskningsloven regulerer bruk av personopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning. 

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan sykehuset behandler saker. Som part i saken har du særskilte rettigheter, blant annet om innsyn i sakens dokumenter. 

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Sykehuset Innlandet praktiserer meroffentlighet, det vil si at vi så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige. 

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder om lagring i arkivinstitusjon. 

Pasientrettighetsloven gir pasienten rett til informasjon om sin behandling, innsyn i journal og regulerer samtykke til helsehjelp. 

Finn lovene på lovdata.no​

Om nettstedet

Nettstedet utvikles i tett samarbeid med de andre sykehusene i Norge. 

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten består i dag om lag 40 nettsteder; alle sykehusene, IKT-selskap, apotek, RHF og selskaper spesialisthelsetjenesten eier sammen, slik som for eksempel pasientreiser. 

Sammen utvikler vi ny funksjonalitet, design og oppbyggingen av innholdet slik at det skal være tilgjengelig for brukerne. Vi samarbeider også med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett som forvalter og drifter den tekniske løsningen. 

Dataansvarlig er Sykehuset Innlandet HF
Databehandlingsansvarlig er Direktoratet for e-helse
Databehandler er Norsk helsenett (NHN) 

Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger

Direktoratet for e-helse er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettstedet. Norsk Helsenett er Direktoratet for e-helse sin databehandler, og er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. 

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Norsk Helsenett (NHN). En egen avtale mellom Direktoratet for e-helse og NHN regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Du har mulighet til å kontakte oss via e-post dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Dersom du sender en e-post til oss vil e-postadressen din og personopplysningene du inkluderer i e-posten lagres i tre måneder. 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om din helse, personnummer og så videre i e-post til oss.​​

Du kan gi tilbakemeldinger på nettsidene via skjemaet «Fant du det du lette etter». Skjemaet ligger på et utvalg av våre nettsider. Du vil ikke få svar. Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene. 

Dersom du skriver inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir disse opplysninger automatisk slettet før innsending. Vi bruker reCaptch for å unngå tilbakemeldinger fra roboter. 

Vi lenker til andre organisasjoner, nettsteder og tjenester. Personvernerklæringen på dette nettstedet omfatter ikke andre nettsteder. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæring på disse nettstedene.

Nettstedet lagrer trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser hvor mye hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som lagres er antall besøkende på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kommer fra, hvor lenge de er på nettsiden og hvilke nettlesere som brukes. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold stadig kan bli bedre og videreutvikles.

Løsningen for besøksstatistikk er basert på Matomo.​

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker når du søker på nettstedet. Formålet med dette er å gjøre informasjonen vår bedre og mer tilrettelagt brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

Nettstedet benytter informasjonskapsler til å bedre din brukeropplevelse og samle inn statistikk.

Mer om informasjonskapsler

Sist oppdatert 27.07.2023