Helsepersonell i sykehuskorridor, illustrasjonsbilde

Sykehuset Innlandet - sammen for vår felles helsetjeneste

Mål og strategier

Samfunnet endrer seg. Arbeidsmarkedet endrer seg. Sykdomsbildet endrer seg. Faglige muligheter endrer seg. Teknologien endrer seg. Det er behov for endringer i helsetjenesten.  Denne siden presenterer hvordan Sykehuset Innlandet i samarbeid med kommunene vil utvikle virksomheten for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester, innenfor de rammene vi har.

Vårt målbilde

«Målet er å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten, prioritere desentraliserte tjenester, utvikle prehospitale tjenester og sikre økt samling av spesialiserte helsetjenester»​​​


Riktig pa​si​e​​​​ntbehandlin​g

Pasienten skal motta helhetlig behandling av høy kvalitet, tilpasset pasientens behov og helsekompetanse, der pasienten er. 

Gjennom nye a​r​b​eids​​former

Helsetjenesten skal videreutvikles gjennom samarbeid internt og eksternt, nyttiggjøring av ny teknologi, og med en fleksibilitet som tilrettelegger for gode pasientopplevelser og god ressursutnyttelse. 

I et ​godt arbe​id​​s​​miljø

Medarbeidere skal ha rom for utvikling og kompetanseheving i hverdagen, og oppleve arbeidsglede og fellesskap på arbeidsplassen.​​

Framtidas behov for spesialisthelsetjenester kan ikke kun løses på sykehus. 

Spesialisthelsetjenester må leveres på andre a​renaer: 

 • ​Fra døgn til dag og poliklinikk  
 • Desentraliserte lokalisasjoner (Lokalmedisinske sentre, distriktspsykiatriske sentre, sykehjem, fastlege, spesialistsenter, poliklinikker etc.) 
 • Hjemme (ambulante team, hjemmesykehus/behandling, virtuelle konsultasjoner og diagnostikk/monitorering etc.)
 • Ved forebygging og tilpasset behandling

Sykehuset Innlandet har i mange år hatt et tett samarbeid med kommunene. Dette videreutvikles nå gjennom etablering av Helsefellesskap Innlandet. 

Nasjonale føringer understreker at kommunene og sykehuset må samordne seg enda bedre. Helseforetak som favner flere sykehus, må sikre at disse opptrer samordnet i helsefellesskapet.​ 

Gjennom en felles strategiprosess har Helsefellesskap Innlandet kommet fram til at det er følgende strategiske satsingsområder som skal prioriteres i den første fire-års-perioden: 

 • ​Kvalifisert arbeidskraft 
 • Samarbeid om de som trenger det mest 
 • Framtidsrettet ledelse og organisasjonsutvikling 
 • Forskning, utvikling og innovasjon 
 • Likeverdige tjenester 
 • Digital transformasjon 
 • Etablere og videreutvikle helsefellesskapet 
 • Interessepolitikk​​​​​


Sykehuset Innlandet mot 2039

 • Medisinsk-teknisk utstyr, illustrasjonsbilde
  Bærekraft - faglig og økonomisk

  Et annet viktig område i utviklingsplanen for 2022-2039. For dette området har vi også definert egne mål. Dette er målene knyttet til faglig og økonomisk bærekraft, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

 • Helsepersonell i hvitt klapper pasient på skulderen, illustrasjonsbilde
  Samarbeid med førstelinjetjenesten

  Ett av tre strategiske satsingsområder i utviklingsplanen for 2022-2039. For hvert satsingsområde har vi definert egne mål. Dette er målene knyttet til samarbeid med førstelinjetjenesten, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

 • Lege i samtale med pasient, illustrasjonsbilde
  Kompetanse

  Ett av tre strategiske satsingsområder i utviklingsplanen for 2022-2039. For hvert satsingsområde har vi definert egne mål. Dette er målene knyttet til kompetanse, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

 • Medisinsk-teknisk utstyr, illustrasjonsbilde
  Digitalisering og nye arbeidsformer

  Ett av tre strategiske satsingsområder i utviklingsplanen for 2022-2039. For hvert satsingsområde har vi egne mål. Dette er målene knyttet til digitalisering og nye arbeidsformer, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

Våre plandokumenter

Sykehuset Innlandets utviklingsplan beskriver hvordan vi i samarbeid med kommunene vil utvikle virksomheten for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester, innenfor de rammene vi har. I tillegg til å være Sykehuset Innlandets øverste strategiske dokument, er utviklingsplanen vårt innspill til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst og Nasjonal helse- og sykehusplan.

Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi bygger på utviklingsplanen og skal ivareta organisasjonens visjon, verdier og lovpålagte oppgaver. Mens foretakets utviklingsplan legger føringer langt fram i tid, har virksomhetsstrategien et perspektiv på fire år. Virksomhetsstrategien er en operasjonalisering av målene i utviklingsplanen, innenfor rammen i økonomisk langtidsplan. 

Økonomisk langtidsplan gir i tillegg til økonomiske prioriteringer en vurdering av det økonomiske handlingsrommet for investeringer. Den økonomiske langtidsplanen og virksomhetsstrategien gjelder for samme planperiode og er gjensidig avhengige av hverandre. Utviklingsplanen rulleres hvert fjerde år, mens både virksomhetsstrategien og økonomisk langtidsplan rulleres årlig.

Sist oppdatert 08.08.2023