Diagnose

Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS)

Tidlig oppdagelse eller tidlig intervensjon er både forebyggende arbeid, utredning og behandling. Hovedmålet er å gjøre en innsats tidlig i sykdomsutviklingen. Målgruppen er barn, unge og voksne.

Mange som får psykosesymptomer har ofte slitt med psykiske problemer lenge før de får hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Søk hjelp så tidlig som mulig, da er sjansen for å bli frisk større. 

Tidlig intervensjon ved psykose kan hindre, mildne eller forsinke utbrudd av psykose dersom behandling starter på et tidlig tidspunkt i sykdomsutviklingen. Varighet av ubehandlet psykose bør være så kort som mulig, og helst ikke over 4 uker. Der hvor behandling settes inn tidlig, reduseres selvmordsfaren og øker muligheten for å bli frisk. 

Ved en psykose har man ofte vanskelig for å sette ord på det som skjer. Det betyr at pårørende, lærere, helsesøster, fastlege eller andre ofte må stille deg spørsmål som hjelper deg til å sette ord på det du sliter med. Vi hjelper deg med å skaffe hjelp.

TIPS er et utrednings- og behandlingstilbud for personer med førstegangspsykose, og har til hensikt å være et lavterskeltilbud for alle som er bekymret for om en selv, venner eller noen i familien er i ferd med å utvikle en psykose. 

Ta kontakt med oss hvis du er bekymret for om du eller noen du kjenner er i ferd med å utvikle en psykose. Oppdages psykiske lidelser tidlig, er det enklere å behandle.

TIPS Innlandet kan nås på 62 58 83 33.

Pasienter, pårørende og helsepersonell med mistanke om utvikling av psykose, kan ringe for råd og veiledning. Du kan være anonym, og trenger ikke henvisning.

Alle øvrige henvendelser rettes til 915 06 200.

Vi svarer alle hverdager mellom klokka 08.00 og 15.30. Etter åpningstid kan du legge igjen beskjed på vår telefonsvarer. Vi ringer deg opp første hverdag. Du kan ringe enten på vegne av deg selv, som pårørende, venn eller fagperson. 

Du ringer på vegne av deg selv

Samtalen starter med at vi stiller deg noen spørsmål. Målsettingen er å finne ut hvilke helsehjelp som er best for deg. 

En telefonsamtale kan ha følgende utfall: 

 • Dere blir enige om å fortsette med en utredning 
 • Henviser til annen instans som kan gi deg bedre hjelp 
 • Vi blir enig om at du ikke trenger mer oppfølging nå 

Du ringer som pårørende eller venn 

Samtalen starter med at vi stiller deg noen spørsmål. Dersom du har noen spørsmål, er du velkommen til å stille disse. Ut fra dette har vi en samtale hvor målsettingen er å finne ut hva du bør gjøre videre. 

Du ringer som fagperson 

Samtalen starter med at vi stiller deg noen spørsmål. Samtidig vil vi høre din problemstilling. Målsettingen er å finne det beste behandlingsalternativet for pasienten. 

Vurderer vi at det er best for pasienten at videre behandling skal foregå på oppstartet behandlingssted, drar vi gjerne dit for å bistå dere. 

Har du behov for akutt hjelp for psykiske problemer utenom kontortid? 

Du kan kontakte legevakt i din bostedskommune på 116 117. De har kompetanse til å bedømme din psykiske lidelse og hva slags behandling som kan være aktuell. De vet også hvor behandlingstilbudet finnes. 

Du kan også kontakte fastlegen din eller en annen lege, og be om råd og hjelp.

Henvisning og vurdering

Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) består av to team.

 • TIPS Sanderud tar imot henvisninger fra Hedmark og Oppland for de som er under 18 år, samt fra Hedmark for de over 18 år.
 • TIPS Reinsvoll tar imot henvisninger fra Oppland for de over 18 år.

Utredning

Ved tegn på psykose bør utredning komme i gang raskt. Hensikten med en utredning er å finne ut hva som skal behandles. En utredning varierer noe fra pasient til pasient. Utredningsløp foregår i ulikt tempo, men alle skal gjennom punktene under.

Målet med en forvernsamtale er å finne ut om:

 • Pasienten trenger TIPS-Innlandet sitt helsetilbud
 • Det er et annet helsetilbud som passer bedre
 • Pasienten ikke trenger hjelp (på dette tidspunktet)

I en forvernsamtale er det to fagpersoner til stede. Pasienten anbefales å ta med en person de stoler på, enten foreldre, søsken eller andre i familien. 

Samtalen kan være strukturert, ved bruk av ulike kartleggingsredskaper. Den kan også være ustrukturert, som betyr at en diskuterer de spørsmål som dukker opp underveis. Det er fagpersonene og pasienten selv som finner ut hva som er den beste beslutningen.

Strukturerte kartleggingsskjemaer inneholder spørsmål som angår pasientens psykiske helse. Skjemaene hjelper fagpersonene å stille spørsmål om det de trenger å vite for å gi den beste hjelpen. De bidrar til at alle pasienter får lik behandling. Vi bruker kun de skjemaene vi mener er relevante for den aktuelle pasienten. 

Mange unge opplever en slik samtale som positiv, da spørsmålene kan sette ord på det de synes er vanskelig å forklare selv. Noen spørsmål som kan oppleves som lite interessante (og tåpelig) for en pasient, kan virke meningsfulle for en annen.

Psykisk og fysisk helse henger sammen. Derfor er det viktig å kartlegge pasientens fysiske helse. Det er spesielt viktig for pasienter som får medisiner. 

Det tas det blodprøver, MR/CT av hjernen, måling av høyde og vekt, urinprøver med mer. Dette for å utelukke andre sykdommer. Det er viktig at behandlerne får kjennskap til sykdomshistorien, fra fødsel og frem til nåtid.

En nevropsykologisk undersøkelse kartlegger ulike funksjoner hjernen utfører. En slik undersøkelse sier mye om pasientens styrker og svakheter. Funksjonskartlegging legges ofte til grunn for tilrettelegging hjemme, på skolen eller på jobb.

En funksjonskartlegging kartlegger blant annet:

 • Oppfatning av sanseinntrykk og motorikk 
 • Språkfunksjoner 
 • Visuell og romlig oppfatning 
 • Oppmerksomhet/konsentrasjon 
 • Hukommelse 
 • Abstrakt tenkning og problemløsning 
 • Evnen til å strukturere, planlegge, igangsette og kontrollere sammensatte handlinger 
 • Atferdsmessig og emosjonell fungering

En slik samtale kan gjøres ved hjelp av kartleggingsskjemaer eller mer uformelt. Noen pasienter synes det er uvant og ubehagelig å snakke om det de sliter med. Tempoet på samtalen tilpasses alltid pasienten. Det er viktig for behandlingen at det oppstår tilltt mellom pasient og behandler.

De nærmeste har ofte viktig informasjon om pasientens fysiske og psykiske helse. De har ofte sett forandringer i oppførsel og personlighet som er relevant for å forstå pasienten tilstand.

 • Avklare om det dreier seg om en primærpsykotisk lidelse, type og omfang og alvorlighetsgrad
 • Utelukke  andre årsaker til symptomene pasienten opplever
 • Observere utvikling av psykosesymptomene for å vurdere behandlingseffekt
 • Kartlegge andre typer symptomer og komplikasjoner som er vanlige ved psykoselidelser
 • Observere og tilrettelegge for behandling av andre symptomer og forebygge videre komplikasjoner for å bedre tilrettelegge for rehabiliteringstiltak
 • Følge opp faktorer som kan utgjøre risikomomenter for enkelte behandlingstiltak (særlig legemiddelbehandling) og observere disse faktorene under behandlingsforløpet
 • Somatiske undersøkelser: Relevante blodprøver, MR/CT av hjernen, systematisk vurdering av alvorlighetsgrad av symptomer og problemer ved hjelp av spørreskjema til pasienten og skåringskjema som fylles ut av dem som utreder
 • Kartlegge sosial og praktisk fungering, livssituasjon, sosialt nettverk og nevropsykologisk utredning

Behandling

Det er viktig å komme i gang med behandling tidlig. Uten behandling kan symptomene bli mer alvorlige og behovet for behandling mer omfattende. 

Så langt det er mulig og forsvarlig, kan du velge mellom ulike behandlingsalternativer, også medisinfri behandling. Din medvirkning i egen tilfriskningsprosess bidrar til at du opplever større kontroll over eget liv. Det er derfor viktig for oss at du tar del i din egen tilfriskningsprosess, og forteller oss hva du ønsker hjelp til. 

Følgende behandlinger kan gis:

 • Ukentlige samtaler i poliklinikk
 • Døgnopphold ved SI Reinsvoll eller SI Sanderud
 • Behandling ved barne- og ungdomspsykiatri (BUP) i din kommune
 • Behandling ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) i din kommune
 • Behandling ved avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

TIPS Innlandet har et bredt faglig miljø og tilbyr forskjellige behandlingsmetoder. 

Behandlingsmetodene er anbefalt i nasjonale retningslinjer fordi forskning viser at de  har god effekt når du sliter med psykose. Noen behandlingstilbud anbefaler vi alle som får døgn- eller poliklinisk behandling hos TIPS Innlandet. Andre behandlingsmetoder kan vi enes om med utgangspunkt i hva du trenger og ønsker. 

Du og din terapeut går igjennom de behandlingsalternativene du har. Du står fritt til å velge, så langt det er forsvarlig, den eller de behandlingsformene du tenker passer for deg. Under finner du listet opp hvilke behandlingstilbud vi har.

Psykoedukativt familiearbeid tilbys sammen med andre behandlingsformer. Flere studier viser at  det reduserer antall tilbakefall, bedrer sosial funksjon, reduserer varighet og antall sykehusinnleggelser. Det gir også en bedre forståelse av viktigheten av medikamenter for både pasient og pårørende. I tillegg gir det bedret livskvalitet for familiemedlemmer og andre nære omsorgspersoner.

Innholdet i samtale- og psykoterapi er:

 • Aktiv og støttende samtale mellom pasient og terapeut
 • Informasjon om psykose
 • Strukturert samtale med fokus på pasientens aktuelle problemer
 • Opplæring i spesifikke metoder for å mestre sykdommen og som pasienten kan anvende etter at behandling avsluttes.

Samtale- og psykoterapi er ikke anbefalt i akutt psykotisk fase.

Ved behov for innleggelse, får du komme til en døgnenhet som har tilrettelagt miljøet for mennesker med psykiske lidelser. 

Viktige miljøfaktorer som gir god effekt pasienter med psykoselidelser er beskyttelse, støtte, struktur, engasjement og gyldiggjøring. 

Alle pasienter får sin egen tilrettelagte behandlingsplan. Planen er retningsgivende og forplikter ansatte i forhold til det daglige arbeidet med pasienten.

Behandling skjer også i samarbeid med kommunene. Vi tar derfor kontakt med din kommune for å finne ut hvilket tilbud de har for deg.

I enkelte utrednings- og behandlingsforløp vurderes det, sammen med deg, at du ikke trenger å starte opp med medikamentell behandling i inneværende sykdomsfase. 

Det betyr at du selv eller noen i ditt behandlingsapparat senere kan vurdere medisiner hvis sykdommen tiltar eller vedvarer og fører til at du ikke mestrer hverdagen slik du ønsker det. 

Dine behandlingsvalg står hele tiden åpne. Det viktigste er at du tar et valg med utgangspunkt i kunnskap om din sykdom og hva som kan føre til en bedre hverdag for deg. 

Legemiddelfri behandling i psykisk helsevern (helsedirektoratet.no)

Oppfølging

Det lages individuelle oppfølgingsplaner. En oppfølgingsplan kan ha alt fra to til fem års perspektiv. Oppfølging handler om å gi pasienten større ansvar for egen helse. 

Sammen med pasienten, fagpersoner i pasientens kommune og personell fra spesialisthelsetjenesten lages det en plan for oppfølgingen. Det er viktig at behandlingsmetoder som er påbegynt og virksomme opprettholdes. 

I oppfølgingsfasen er det sentralt å sikre at pasienten gjenopptar studier, jobb eller annet som oppleves som relevant. Å få ryddet i økonomien viser seg også å være til stor hjelp for mange. 

Her er noen verktøy som kan brukes:

 • Individuell plan
 • Kriseplan MINPLAN
 • Varseltegn for pasienten
 • Varseltegn for pårørende
 • Individuell jobbstøtte

Ulik oppfølging

Metoden "Individuell plassering og støtte" anbefales for å komme raskere tilbake i jobb. Metoden legger opp til en systematisk integrasjon mellom behandling og arbeidstrening. 

Det innebærer at din behandler og en veileder fra Nav jobber tett med det mål at du skal kunne finne og bli værende i en jobb du mestrer og finner meningsbærende.

Dine ønsker og mål bør tillegges stor vekt ved tildeling av boliger. Varige boliger framfor midlertidige boligløsninger anbefales. Er du i behov av særskilt tilrettelegging og støtte for å mestre liv i egen bolig, bør det tilrettelegges for spesialboliger med fellesareal og bemanning på døgnbasis. 

Personer med psykoselidelser bør ikke tilbys boliger i bomiljø preget av sosial uro og kriminalitet. Sammensetting av beboere er et hensyn som bør tillegges stor vekt.

Sosiale ferdigheter tilknyttet hverdagslivets aktiviteter er ofte en utfordring for personer med psykose. Trening i sosial interaksjon og i andre ferdigheter som er nødvendige for å mestre et selvstendig liv bør tilrettelegges. 

Kognitiv trening anbefales som en del av en helhetlig tilnærming for å trene opp ferdigheter knyttet til daglige aktiviteter og yrkesdeltakelse. 

Interesse- og ressurskartlegging bør gjennomføres, slik at det tilrettelegges for deltagelse i aktiviteter som oppleves som meningsfylte for deg. Gjennom deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter opprettholdes og styrkes eget nettverk. Ofte viser det seg å være viktig for økt tilhørighet og mestring.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det er pasientens verktøy for å få oversikt over sine tjenester og å kunne styre behandlingen slik man ønsker den lagt opp. 

Helsepersonell har sammen med de ansatte i kommunen ansvar for å igangsette utarbeidelse av individuell plan. I alle kommuner skal det være oppnevnt en koordinatoransvarlig for ivaretakelse av arbeidet med individuell plan. 

TIPS Innlandet hjelper deg gjerne i gang med å utforme en individuell plan. 

Les mer om inviduell plan på helsenorge.no

Pårørende 

Nære pårørende er viktige støttespillere for pasienten under og etter en psykose. Involvering av pårørende er viktig både av hensyn til deres og pasientens situasjon. 

Pårørendeinvolvering reduserer faren for tilbakefall og fører til færre symptomer. Det bedrer sosial fungering og gir økt opplevelse av mestring og tilfredshet.

For at vi skal kunne diagnostisere og behandle pasienten riktig, trenger vi informasjon fra de nærmeste. De kjenner pasienten og har sett endringene i oppførsel.  

Alle pasienter blir spurt om samtykke til at pårørende inkluderes i utredning og behandling. Retningslinjen er at pårørende bør kontaktes innen de tre første dagene innleggelse.

Å oppdage at et familiemedlem har en alvorlig psykisk lidelse er for mange et sjokk. De vil sitte med mange spørsmål de trenger svar på. Spørsmål rundt sykdommen, hvordan er utsikten og hva kan vi gjøre selv? Pårørende har krav på samtaler for egen del, og kan alltid spørre om det. 

I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt  familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.

Pårørende trenger kunnskap om sykdommen, behandlingen som gis og hvordan de best kan kommunisere og samhandle med pasienten. Barn av foreldre med en psykoselidelse og søsken bør få tilrettelagt samtale. 

Søsken til personer som har utviklet en psykose kan også ha behov for å snakke med fagpersoner om hvordan deres liv er blitt berørt av en psykoseutvikling hos en bror eller søster. Mange søsken vil streve med skyldfølelse, skam og redsel for selv å utvikle psykose. En del søsken kan ha erfaring med å komme i annen rekke og ikke få den omsorgen de har behov for fra foreldre. 

Det kan være nyttig for søsken å få hjelp til å ivareta og regulere søskenrelasjonen. Ved å gjøre det kan de bli viktige støttespillere for sin bor eller søster i fremtiden. 

Pårørende får tilbud om:

 • Inkludering i hele behandlingsforløpet
 • Pårørendeseminarer
 • Åpne nettverksmøter
 • Psykoedukativt familiesamarbeid

Les mer om rettigheter for barn som pårørende 

Informasjon om pasienter er som hovedregel underlagt taushetsplikt. Opplysninger til pårørende kan derfor kun gis på grunnlag av samtykke fra pasienten eller med hjemmel i lov. 

Les mer om taushetsplikt på helsenorge.noLes om hvordan Sykehuset Innlandet håndterer personvern og innsyn

Nyttige lenker 

psykose-bipolar.noRegional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (oslo-universitetssykehus.no)

Regionalt senter for psykoseforskning (tips-info.com)

ung.no

Pasient- og brukerombudet (helsenorge.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven (helsedirektoratet.no)

Samvalg (helsenorge.no)

Kontakt

Sykehuset på Sanderud Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser

Kontakt Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser

Vår åpningstid

Avdelingen er døgnåpen.

Vår besøkstid

Avdelingen har åpen besøkstid.
Sykehusområdet på Sanderud sett ovenfra.

Sykehuset på Sanderud

Peter Skredders veg 34

2312 Ottestad

Transport

​​​​Nærmeste busstopp er Sanderud sykehus​, som ligger på sykehusets område, om lag 150 meter fra hovedinngangen (2 minutter normal gange). 

Bybuss 1 går hvert 15. minutt på dagtid og hver halvtime på kveld og helger.

Informasjon om rutetider (entur.no)

Det er parkeringsplasser på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Vi har ergoterapeut, musikkterapeut, kunstterapeut og miljøterapeuter.

Ved aktivitetshuset Blaarud, som er lokalisert på sykehusets område, er det kafé, bibliotek, musikkrom, rom for kreative aktiviteter og et fint uteområde. Her foregår konserter, utstillinger og andre arrangementer.

På Sanderud finnes i tillegg treningsrom, gymsal, frisbeegolfbane og stinett med gapahuk. 

Det arrangeres​​ også flere seminarer, turer og aktivitetsdager ved sykehuset og i samarbeid med Kulturnettverket.

Besøkstidene ved våre sykehus varierer noe. Merk at besøk må avtales på forhånd ved enkelte avdelinger.

Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk. Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm.

Informasjon om besøk og besøkstider

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset. Spør imidlertid alltid før du tar med blomster på en avdeling. 

Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. 

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i sykehuset av hensyn til smittevern og allergi. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund, må du på forhånd ta kontakt med avdelingen.​​

Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. 

For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​s​​​org 

En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​ 

Ritu​​​aler 

Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. 

Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Hjelp oss å hindre smitte. Som pasient eller besøkende på sykehuset må du følge gjeldende smittevernregler.

​Gjeldende smittevernregler

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".