ROPVR

Sosial deltakelse og VR hos personer med ROP-lidelser

I prosjektet ROPVR forskes det på hvordan VR kan benyttes som virkemiddel for å fremme sosial deltakelse blant personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelse). Personer i målgruppen sliter ofte på viktige livsområder, og opplever stigmatisering og ekskludering. Å øke deres sosiale deltakelse i samfunnet vil bety mye for livskvaliteten. 

Animert mann og kvinne som står ved siden av hverandre og ser inn i kameraet, illustrasjon fra VR-program.
Skjermdump fra VR-teknologien som ble utviklet og testet av personer med ROP-lidelser i arbeidspakke 2.

Kort om prosjektet

Formålet med det brukerdrevne prosjektet er å utforske, utvikle og evaluere potensialet av å bruke VR-teknologi i recoveryprosessen hos mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser).

Studien er tverrfaglig og multisektoriell, og bruker flere forskningsmetoder.

Den utvikles i nært samarbeid med brukere for å utforske effekten av VR i recoveryprosessen hos personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, en av de mest sårbare brukergruppene, som ofte blir glemt som deltakere i teknologisk utvikling. 

Forskningsprosjektet består av tre studier som bygger på hverandre.

Arbeidspakke 1

I den første studien er målet å få bedre forståelse av hvordan mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser) føler seg integrert i samfunnet, og hva som skal til for at de skal føle seg integrert.

Det blir gjennomført dybdeintervjuer med personer med ROP-lidelser, fokusgrupper med helsepersonell og en intervju-survey med 100 personer med en ROP-lidelse. 

Arbeidspakke 2

Den andre studien skal benytte dataene samlet inn i den første studien til å utvikle VR-teknologi som kan benyttes av personer med ROP-lidelser. Verktøyet skal deretter testes av cirka 20 personer i aktuell målgruppe. 

Arbeidspakke 3

Siste fase i forskningsprosjektet er en randomisert kontrollert studie (RCT). Studien vil inkludere to grupper. Den ene gruppen får teste VR-teknologien som er utviklet i studie to, mens den andre gruppen ikke får benytte verktøyet. Deretter skal effekten av VR-teknologien måles.

Det skal studeres hvilken effekt teknologien har på målgruppens livskvalitet og følelse av integrering i samfunnet. Vi skal også gjennomføre aktuelle kostnadsanalyser.

1. november 2021 – 31. desember 2026

Studien er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og

  • RIO – en landsdekkende bruker organisasjon på rusfeltet 
  • Spillskolen ved Høgskole i Innlandet
  • Hamar kommune
  • Stiftelsen CRUX

Medlemmer i Advisory Board (rådgivningskomité) er

  • Rune Lundquist, Sagatun brukerstyrt senter
  • Philip Lindner, Karolinska Institutet 
  • Andreas Muehlberger, Universität Regensburg 
  • Lucia Valmaggia, King's College London 
  • Morris Bell, Yale University 
  • Alexander Konnopka, Universitäts Klinikum Hamburg Eppendorf 

Kontakt

Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 2

Amanda Bäcker

Stipendiat

Amanda.Backer@ki.se

Ole Einar Flaten

Stipendiat

Ole.Flaten@inn.no

Arbeidspakke 3

Anne Berit Bech

Postdoktor

Anne.Berit.Bech@sykehuset-innlandet.no

Kari Galaaen

Hamar kommune

Kari.Galaaen@atv-stiftelsen.no

Ronny Johansen

RIO

Ronny.Johansen@rio.no
Sist oppdatert 12.06.2024