Pasient- og arbeidsflyt

Oppgavedeling på sengepost

Fremtidig mangel på helsepersonell, høy turnover blant sykepleier på medisinske sengeposter og for liten tid til pasientrettet arbeid, krever endringer i oppgavedeling på sengepost.

Camilla L. Lundhaug, Åshild S. Magnes og Lise G. Skjærstad på medisinsk sengepost i Hamar
Sykepleierne Camilla L. Lundhaug (f.v.) og Åshild S. Magnes og renholder Lise G. Skjærstad fra medisinsk sengepost i Elverum på besøk på Hamar for å observere pasient- og arbeidsflyten på sengepost.

Om prosj​​​ektet

Hensikten med prosjektet er å kartlegge oppgaver i sengepost med mål om oppgavedeling for sikre en mer fremtidsrettet, hensiktsmessig og effektiv drift av sengepostene i Sykehuset Innlandet, med rett kompetanse på rett sted. I tillegg skal prosjektet kartlegge om det kan frigjøres tid til pasientrettet arbeid for sykepleier på sengepost. ​

Prosjektet er en del av Pasient- og arbeidsflyt på sengepost, som har som mål å forbedre pasientflyt og ansattes arbeidsprosesser. 

Fase 1 startet i 2021 med kartlegging av oppgaver som i dag utføres av sykepleier på medisinsk sengepost, med mulighet for overføring til andre yrkesgrupper.

Prosjektet er nå i fase 2 – oppfølging med 3 delprosjekter: 

  1. Implementere funn i involverte enheter etter kartlegging i fase 1 – medisinske sengeposter i divisjon Elverum-Hamar, med tilhørende enheter fra divisjon Eiendom og internservice
  2. Pilotere oppgavedeling fra sykepleier til apotekertekniker/farmasøyt ved Medisinsk sengepost 1E ved sykehuset i Elverum
  3. Gjennomføre kartlegging, tilsvarende fase 1 – medisinske sengeposter i divisjon Gjøvik-Lillehammer med fokus på legeoppgaver

Kartlegging i fase 1 ble gjort gjennom 19 observasjoner og workshops med arbeidsgruppene som kartla oppgaver. Arbeidsgruppene besto av lege, sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretær, matforsyning, renholder, portør, tillitsvalgt og vernetjenesten. I workshops kartla gruppene oppgaver på dag, kveld, natt og helg. Sykepleier markert sine oppgaver for å synliggjøre om disse kunne deles eller måtte i vare tas av sykepleier. 

Hovedfunn fra observasjonen var at sykepleier benyttet, i gjennomsnitt, 1 time og 52 minutter på medisinrom, 1 time og 47 minutter på pasienttid, vaktrom 2 timer og 10 minutter og annet 2 timer og 30 minutter. 

Arbeidsgruppene fant 117 oppgaver til fordeling. Det skilte seg ut fem hovedgrupper med oppgaver innen:

  1. Transport/følge/hente
  2. Pasientrom
  3. Oppfølging av pasient
  4. Prosedyrer
  5. Dokumentasjon

Oppgavene​ kunne fordeles til helsefagarbeider, helsesekretær, renhold, portør og matforsyning.

Under hele prosessen har det vært viktig å holde fokus på hva de ansatte mener. Kartleggingen var deres fortelling om hvilke oppgaver som kan fordeles.

Flere av oppgavene er allerede overført, dette med hovedsak til ansatte i divisjon Eiendom og internservice. Det er også overført flere oppgaver til helsefagarbeidere og helsesekretærer. Det er lagt en plan for ytterligere oppgavedeling i løpet av høsten 2023, men dette avhenger også av finansiering med omstillingsmidler. 

Prosjektets deltagere er ansatte ved medisinske avdelinger på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, samt ansatte i divisjon Eiendom og internservice som støtter de medisinske sengepostene. Organisasjonsutviklingsprogrammet har bistått med prosesstøtte. 

Oppstart fase 1 var i 2021 og fase 2 for delprosjekt A og B er estimert ferdig mars 2024. Delprosjekt C ferdigstilles tentativt juni 2024. 

Prosjektet er finansiert med omstillingsmidler fra Sykehuset Innlandet, samt egeninnsats fra involverte avdelinger.

​Kontakt

Embjørg Lie
E-post: embjorg.lie@sykehuset-innlandet.no​

Sist oppdatert 24.08.2023