Digital samhandling i prehospitale tjenester

Prehospital video i samhandling (PreViS)

Siden 2019 har ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet over flere prosjekter testet ut mobilt hodekamera for å motta beslutningsstøtte fra legevakt eller spesialist ved sykehus. I prosjektet PreViS2 skal løsningen endelig implementeres.

Ambulansearbeider med hodekamera undersøker pasient
Sykehuset Innlandet jobber med å implementere hodekamera for ambulanser med lang vei til sykehus eller legevakt.

Løsningen med mobilt hodekamera skal i tillegg testes ut med og mellom andre aktører i akuttkjeden, slik som kommunale helseinstitusjoner, Røde Kors, andre nødetater og Forsvaret.

Parallelt skal en helhetlig løsning for videoassistert beslutningsstøtte utvikles, hvor ulike typer videoløsninger kombineres med annen teknologi, eksempelvis multimonitor, ultralyd og termisk kamera.​

Kort om prosje​k​​​​tene

Om pros​​jektet

Hovedmålet med PreViS2 er å utvikle og implementere avansert videoteknologi for beslutningstøtte og å etablere et trippel helix-miljø som bidrar til langvarig utvikling av en helhetlig prehospital verdikjede.

Vi jobber for å oppnå dette ved å utvikle og implementere video som beslutningsstøtte, teste ut hvordan innovativ teknologi kan inngå i en helhetlig løsning, samt utvide bruksområdet for video i akuttkjeden til interkommunal bruk og mellom nødetater. 

I tillegg skal prosjektet stimulere til at langsiktige FoUI-samarbeid etableres på tvers av næringsliv, akademia og offentlig sektor. med mål om å bidra til utvikling av en robust akuttkjede både i Innlandet og på tvers av landegrenser.

Prosjektet ledes av Sykehuset Innlandet i samarbeid med PICTA (Prehospital Innovationsarena) i Sverige.

Hv​or

Ambulansetjenesten i Innlandet, Lillehammer og Sel kommune, lokalmedisinske senter i Nord-Gudbrandsdalen (NGLMS) og Valdres (VLMS)

Tidsram​​me

August 2023 – Juli 2026

Finansiering​​​

EU-programmet Interreg Sverige-Norge og Innlandet fylkeskommune

Prosjektle​der

​Nils Halvor Gryting, divisjon Prehospitale tjenester, Sykehuset Innlandet

Samarbeidspartnere

Helseinn, NTNU, Lillehammer kommune, Sel kommune, NGLMS, VLMS, Forsvaret, Røde Kors. I tillegg vil næringslivssamarbeid være sentralt i prosjektet.

Tilsvarende aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia er også med fra svensk side. 

Les m​er om PreViS2 (helseinn.no)​

Interreg Sverige-Norge, Innlandet fylkeskommune og Sykehuset Innlandet, logoer
Prosjektet PreViS2 finansieres av Interreg Sverige-Norge og Innlandet fylkeskommune.

Om prosjektet​ 

DSIPT var avgrenset til Sykehuset Innlandet, og skulle skalere bruk av mobilt hodekamera i ambulanseenheter i distrikt, med mål om å utvikle en organisatorisk tjenestemodell for videobasert beslutningsstøtte i prehospitale tjenester. 

Prosjektet jobbet mye med å etablere gode forutsetninger for implementering av hodekamera, herunder:

 1. Utvikle en drifts- og forvaltningsmodell i samarbeid med Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO)
 2. Utvikle software basert på behov i samarbeid med leverandør
 3. Arbeide med å få på plass nødvendige takster. 

DSIPT samarbeidet tett med PreViS1. I juli 2023 ble ny takst for beslutningsstøtte fra fastlege til ambulansepersonell etablert, mye grunnet prosjektets aktiviteter.​

Hvor​

​Hodekamera ble innført i ambulanseenhetene i Nord-Gudbrandsdalen, Valdres og Sør-Østerdalen. I tillegg til legevakt samt anestesilege og slagvakt som tidligere, ble leger fra akuttmottaket og barne- og ungdomsavdelingen koblet på for beslutningsstøtte. 

Tids​ramme

Mars 2021 – Februar 2023

Finansiering

Helse Sør-Øst

Prosj​​ektleder 

Divisjon Prehospitale tjenester, Sykehuset Innlandet

Samarbeidspartnere

Helseinn, NTNU og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF​

Om prosj​e​ktet

​​I likhet med PreViS2 var PreViS1 et svensk-norsk samarbeidsprosjekt ledet av PICTA og Sykehuset Innlandet. Norsk side dreide seg primært om storskala utprøving av hodekameraet, og utvikling av både software og hardware som følge av dette, samt utvikling av en prototype for helhetlig beslutningsstøtte som kombi​​​nerte hodekameraet med en fastmontert løsning i ambulanse. Videoløsningen ble testet ut primært mellom ambulansepersonell og spesialist, men også legevaktstjenesten. På grunn av manglende takster for fastleger som yter beslutningsstøtte til ambulansetjenesten, ble det jobbet aktivt med å få dette på plass i løpet av prosjektet. I juli 2023 ble ny takst etablert. ​

Hvor 

Sel kommune v/Nord-Gu​dbrandsdal Lokalmedisinske Senter, Ambulanseenheter i Nord-Gudbrandsdalen og akuttmottaket på Lillehammer deltok i utprøving og utvikling av ny videoløsning. ​

Tidsramme

November 2020 – September 2022

Finansiering

EU-programmet Interreg Sverige-Norge

Prosjektleder 

Divisjon Prehospitale tjenester, Sykehuset Innlandet

Samarbeidspartne​re

PICTA, Helseinn, NTNU, Sel kommune, Trysil kommune, samt flere kommuner og bedrifter.

Tilsvarende aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia var også med fra svensk side. 

Les mer om Prehospital video i samverkan (lindholmen.no)

Om prosj​​ektet

Arbeidspakke 1 i DSIP testet ut videoassistert beslutningsstøtte til ambulansepersonell ved hjelp av stemmestyrt og hodemontert hodekamera. Beslutningsstøtte ble gitt fra legevakt, luftambulanse, legebil og slagvakt, og viste til gode resultater spesielt med tanke på smertelindring av barn og raskere avklaring tilknyttet slag. ​

Hv​or

​Ambulanseenheter i Dokka, Hov, Gjøvik, Koppang og Rendalen fikk beslutningsstøtte fra Gjøvik interkommunale legevakt, Legevakta i Stor-Elvdal, vakthavende lege for slagpasienter ved sykehuset på Lillehammer, samt anestesilegebilen. 

Tidsram​me

Januar 2019 – Januar 2021

Finansiering

Helse Sør-Øst

Prosjektleder

Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet

Samarbeidsp​artnere 

Helseinn, Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet, Gjøvik kommune, Stor-Elvdal kommune og Sel kommune​​​

Bakgrunn og mål​​​

Bruk av video som verktøy for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester skal bidra til at pasienter avklares tidligere, og får bedre behandling, både raskere og potensielt nærmere der de er. Ved at leger får mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt, kan helsepersonell på stedet, som paramedic eller hjemmesykepleier, få bistand til å gjøre bedre vurderinger i utfordrende eller uavklarte situasjoner. Slik kan video også bidra til å forhindre unødvendig transport av pasienter, som både gir bedre pasientopplevelser og en mer robust beredskap, samt klimagevinster.  

Ved større hendelser kan også bruk av video​ gi involverte nødetater en mer helhetlig og felles situasjonsforståelse. Bruken i kommunikasjon forenklerer samarbeidet og beslutningsstøtten på tvers. Det forventes derfor at en felles videoløsning bidrar til bedre samhandling og koordinering mellom nødetater, som igjen leder til økt behandlingskvalitet og en mer effektiv ressursbruk ved større akutte hendelser. 

En fastmontert videoløsning i ambulansen som overfører bilder fra flere vinkler, inkludert vitale data fra medisinsk utstyr, er også under utvikling og skal etter planen piloteres fra 2024. 

I tillegg skal prosjektet PreViS2 utforske bruk av droner som verktøy for samhandling og beslutningsstøtte i akuttkjeden, samt hvordan ny eller annen teknologi kan integreres for en mer avansert beslutningsstøtte.

 • Raskere avklaring og diagnostisering 
 • Raskere og riktigere behandling
 • Mer avansert behandling tidligere der pasienten er
 • Bedre smertestillende behandling på stedet og under transport
 • Riktigere valg av transportmåte og rute
 • Mindre unødvendig transport til sykehus og legevakt
 • Bedre samhandling på tvers av kommuner, sykehus og ambulansetjenesten
 • Bedre samhandling og koordinering mellom nødetater ved større hendelser​

Tilstøtende prosjekter

​Sykehuset Innlandet deltar også i flere tilstøtende prosjekter til prehospital video for samhandling, som prosjekter innen digital sårbehandling, kompetanse og oppgaveglidning for en mer integrert akuttkjede, VQ4MedicS og prehospital slagdeteksjon.

Les om flere innovasjonsprosjekter​​​​​

Sist oppdatert 03.06.2024