Tilsyn og revisjoner

Tils​yn

Omfanget av tilsynsinstanser er stort. Det er 11 ulike statlige instanser som fører tilsyn. I tillegg​ har kommunene tilsynsoppgaver i henhold til plan- og bygningsloven og brannvernsloven. 

Tilsyn er et virkemiddel for å følge op​p intensjonene i lovverket og medvirker til

  • at befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt.
  • at tjenestene blir drevet på en forsvarlig måte.
  • å forebygge svikt i tjenesteytingen.
  • å påse at ressursene i tjenestene blir brukt på en forsvarlig og effektiv måte.
  • at hensynet til ansattes ve og vel blir ivaretatt.
  • at hensynet til det indre og ytre miljø blir ivaretatt.

I tillegg ønsker alle tilsynsmyndigheter å bidra til at tilsyn medfører kvalitetsforbedringer i virksomheten.

Interne rev​​isjo​​ner

Sykehusets internrevisjon er basert på internkontrollforskriftene og kriterier for god virksomhe​tsstyring.

Sentralt i arbeidet med interne revisjoner er kvalitetsforbedring. Metodikken som det arbeides etter vektlegger å gi revidert enhet konstruktive tilbakemeldinger slik at dette blir sett på som et naturlig utviklingsarbeid for å styrke kvalitetsarbeidet og forebygge uønskede hendelser.

Divisjonsdirektørene er, sammen med avdelingssjefene, ansvarlig for å følge opp resultatet fra interne revisjoner (avvik og anmerkninger) og sørge for lukking av avvik slik at interne revisjoner fungerer som aktive tiltak i et forbedringsarbeid.

Konsernrevisj​​oner

Kon​sernrevisjonen i Helse Sør-​Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådg​ivningsfunksjon.

Konsernrevisjonen har ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og alle helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. 

Konsernrevisjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. 

Sist oppdatert 16.08.2023