Psykisk helsevern, DPS Elverum-Hamar

Felles henvisningsmottak

Fra 1. mai 2023 skal alle henvisninger til avtalespesialister (psykologer og psykiatere) i opptaksområdet Elverum-Hamar sendes til DPS Elverum-Hamar for rettighetsvurdering og eventuelt tildeling/viderehenvisning.

Samhandlingslege Inge Marshall Tangsrud
Publisert 19.04.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

​Henvisninger til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten sendes i dag til avtalespesialist eller distriktpsykiatriske sentre (DPS). 

Pasienter som henvises til avtalespesialist får i dag ikke vurdert sine rettigheter i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1 b annet ledd. Dette innebærer at pasienten ved henvising til avtalespesialist ikke gis rett til å få vurdert sin helsetilstand innen 10 virkedager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte, og kan dermed ikke fremme krav overfor HELFO dersom fristen ikke innfris. 

Det har over tid vært jobbet med at avtalespesialister skal kunne rettighetsvurdere henvisninger. Høsten 2020 ble det fremforhandlet et nytt punkt i rammeavtalene mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening og Norsk psykologforening. Det nye punktet i rammeavtalene (§13) innebærer at det skal etableres felles henvisningsmottak for henvisninger fra førstelinjen til avtalespesialister og distriktspsykiatriske sentre (DPS) innen psykisk helsevern. 

Alle henvisninger i psykisk helsevern skal sendes til et felles henvisningsmottak ("en-vei inn"). Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS. 

Etablering av felles henvisningsmottak gjelder kun for henvisninger til psykisk helsevern for voksne.

Målet med å etablere felles henvisningsmottak er å sikre pasientene like rettigheter – enten de blir henvist til en avtalespesialist eller et DPS. 

Etablering av felles henvisningsmottak skal sikre en likere og mer hensiktsmessig prioritering av henvisninger til psykisk helsevern og samtidig gi en bedre oversikt og utnyttelse av samlet kapasitet. Ved å etablere en-vei-inn for henvisninger vil pasientrettighetene ivaretas, samtidig som det blir enklere for fastleger og andre henvisere å henvise pasienten til psykisk helsevern.  ​

Det er etablert et regionalt prosjekt for å koordinere arbeidet i Helse Sør-Øst. Fra 01.09.2023 vil DPS Elverum-Hamar sette i gang fullskala med å inntaksvurdere og fordele alle henvisninger fra fastleger til både behandlere på DPS og avtalespesialistene. Dette er bakgrunnen for at dette brevet sendes ut til fastleger og andre henvisere i vårt opptaksområdene. 

Helse Sør-Øst RHF samarbeider tett med psykologforeningen, legeforeningen, helseforetakene, Praksiskonsulentordningen, brukerne og de andre helseregionene som har tilsvarende oppdrag.  ​

Fra 1. september 2023 vil avtalespesialister som hører til opptaksområdet til DPS Elverum-Hamar få henvisninger fra henvisningsmottaket på fast basis. 

I vår prosjektgruppe, i samarbeid med avtalespesialistene, er det bestemt at fra 1. mai 2023 skal ikke lenger avtalespesialistene ha anledning til å motta henvisninger fra førstelinjen eller fastleger. Alle henvisninger til avtalespesialistene skal altså fra 1. mai sendes DPS Elverum-Hamar. 

Avtalespesialistene vil i en overgangsperiode fram til 1. september kunne be om henvisninger fra inntaket ved DPS Elverum-Hamar. Bakgrunnen for dette er at avtalespesialistene da kan ta ned sin venteliste fram mot 1. september 2023, slik at vi kan få til en god pasientflyt. 

Helse Sør-Øst RHF vil invitere til et møte med avtalespesialister og DPS om arbeidet med etablering av felles henvisningsmottak. Vi vil etter hvert også komme tilbake med nærmere informasjon til fastleger og andre henvisere om nye henvisningsrutiner fra 1. september 2022. 

Det er etablert en informasjonsside om arbeidet, her legges det ut løpende informasjon.

Felles henvisningsmottak (helse-sorost.no)​