Overordnet utdanningsplan

Blodsykdommer

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​

Gjennomføringsplan for​​ spesialistudanning i blodsykdommer

​Læringsmål som kan oppnås lokalt skal helst være oppnådd for oppstart suppleringstjeneste. 

Gjennomfør​​​ingsplan

​​Fase 1: 36 måneder med genrell del (indremedisin del 2)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet 
 • Sykehus: SI Elverum, SI Gjøvik, SI Hamar, SI Lillehammer, SI Tynset (24 måneder)
 • Avdeling/læringssted: Medisinske avdelinger
 • Læringsmål som oppnås: Indremedisin del 2, inklusivt FKM

Fase 2: 12 måneder i spesialitet​​​en blodsykdommer

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: SI Gjøvik (enkelte læringsmål kan oppnås på SI Lillehammer is amarbeid med seksjonsoverlege blodsykdommer på Gjøvik og spesialist i blodsykdommer på Lillehammer)
 • Avdeling/læringssted: Medisinsk avdleing, hemotologisk seksjon
 • Læringsmål: Blodsykdommer del 3 (BLS);
  1-16, 18-20, 23-27, 29, 31-35, 37, 39-41, 43, 46, 48-52, 54-66, 79-83, 85-104, 106, 108-110,112-123, 125-127, 129, 133-142, 145-146,148-153

Fase 3: 21 måneder i spesialiteten ​blodsykommer

(herav 3 måneder på DNR)

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Rikshospitalet, DNR
 • Avdeling/læringssted: -
 • Læringsmål: Blodsykdommer del 3 (BLS)
  17, 21, 22, 28, 30, 36, 38, 42, 44-45, 47, 53, 67-78, 84, 105, 107, 111, 124, 128, 130-132, 143-144, 147

Bekrivelse av seksjo​​n for blodsykdommer

I Sykehuset Innlandet er det en seksjon for blodsykdommer på Gjøvik, samt en spesialist i blodsykdommer som har arbeidsoppgaver både på Gjøvik og Lillehammer.

Seksjon for blodsykdommer er en del av Medisinsk avdeling, Gjøvik. Medisinsk avdeling har fra september 2019 tilsammen 72 senger samt disponible senger på felles intensiv/overvåkning, pasienthotell, medisinsk dagenhet og observasjonspost i akuttmottaket. På medisinsk avdeling er det årlig rundt 7 000 innleggelser.

Lokalsykehusområdet for seksjonen er Vestoppland. Seksjon for blodsykdommer har i tillegg områdefunksjon for hematologi for hele Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde (337 000). Områdefunksjon omfatter følgende oppgaver:

 • AML > 65; Induksjon + konsolidering + aplasibehandling
 • AML < 65 år; Aplasibehandling
 • Myelomatose < 70; Første gangs vurdering før oppstart av induksjonsbehandling før HMAS.  Aplasi etter HMAS.
 • Kompliserte myelomatosepasienter uavhengig av alder
 • Allo tx: Oppfølging etter dag 28
 • KML < 65-70; Dersom ikke vurdert regionalt
 • KLL: Kompliserte pasienter
 • Øvrige hematologiske lidelser som kan være aktuell for allogen stamcelletransplantasjon
 • Hemoglobinopatier; valg av behandlingsstrategi og jernkelerende behandling
 • Kompliserte trombosepasienter

Totalt har seksjonen 15-20 nye HMAS-pasienter per år.

Det er fire overlegestillinger og to LIS 2/3 på Gjøvik og en overlege på Lillehammer. Seksjon for blodsykdommer deler sengepost med Kreftavdelingen og senter for lindrende behandling og disponerer 8-9 senger av totalt 18 senger på denne sengeposten. Det er etablert egen hematologisk poliklinikk med dedikerte sykepleiere og helsesekretærer i relasjon til sengeposten. På poliklinikken er det undersøkelsesrom der det kan gjøres prosedyrer som benmargsbiopsi og aspirasjon. Mikroskop er tilgjengelig i poliklinikkens lokaler. Det ble i 2018 gjennomført 3 900 konsultasjoner på hematologisk poliklinikk.

Vak​tordning

LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt.

Det er egen hematologisk vakttelefon på dagtid som bemannes av overlege, eventuelt lege i spesialisering i hematologi med mulighet for supervisjon. Det er alltid tilgjengelig hematolog på telefon på kveld/natt/helg.

​​​Funksjons- og oppgavefordeling innen spesialiteten

Det er ikke ansatt spesialister i blodsykdommer ved de øvrige medisinske avdelingene i Sykehuset innlandet (Hamar, Elverum og Tynset), men spesialister i andre indremedisinske ​​​spesialiteter ivaretar en del lokalsykehusoppgaver knyttet til fagområdet.

​​Samarbeidende avdelinger og seksjoner i Sykehuset Innlandet

Palliativt team er lett tilgjengelig for tilsyn og følger opp pasienter ved behov. På medisinsk avdeling er det ansatt sosionom og ernæringsfysiolog som også er lett tilgjengelige. Det er stråleterapienhet på Gjøvik og et etablert samarbeid med de onkologiske fagmiljøene. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin holder til på sykehuset i Lilleh​ammer og de konfereres ved behov. Bildediagnostisk avdeling har tilgjengelig alle de vanlige bildediagnostiske modaliteter, inkludert nukleærmedisinske undersøkelser og PET-buss på Lillehammer. Det er i medisinsk avdeling Gjøvik faste spesialister innenfor infeksjonssykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer, nyresykdommer og endokrinologi samt godt utstyrte laboratorier (hjerte, lunge, gastro). Ved sykehuset på Gjøvik er det kirurgisk avdeling med ortopedisk og gastrokirurgisk seksjon og akuttberedskap.

​​Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

I forhold til områdefunksjonene og da spesielt HMAS-behandling er det et tett samarbeid med Oslo Universite​tssykehus Rikshospitalet og leger, og sykepleiere på seksjonen deltar på nødvendige regionale samarbeidsmøter.

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

LIS går previsitt/visitt sammen med overlege som har supervisjonsansvar. LIS i spesialisering i blodsykdommer vil ha avsatt gjennomsnittlig minst to dager per uke til poliklinikk. Overlege er lett tilgjenglig for supervisjon i poliklinikken. Det legges opp til felles mikroskopering med overlege minst en gang per uke.

Internundervisni​ng

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 45 minutter i uken. Undervisningsformene varierer mellom teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS.

Det er mulig for interesserte leger på de andre medisinske avdelingene å delta på video.

Seksjonens leger deltar i tillegg på medisinsk avdelings generelle indremedisinske internundervisning (indremedisin del 2).

Det legges til rette for at både overleger og leger i spesialisering ved seksjonen kan delta på regionale og nasjonale fagmøter i tillegg til de obligatoriske og valgfrie kursene i spesialiteten. ​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet ved indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Gjøvik: Det er tre overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det to LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.​

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.​

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.


​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​​

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 27.01.2023