Overordnet utdanningsplan

Kirurgi del 2

Revidert versjon godkjent 25.06.2020 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​​

Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

​​

Gjennomføring​​splan for spesialistutdanning i kirurgi del 2

Minimumstid for gjennomføring av felles del 2 kirurgi er 2 år. På grunn av funksjonsfordeling må alle ha 12 måneders tjeneste på Hamar for å oppnå læringsmålene innen urologi og karkirurgi. Denne tjenesten kan komme før eller etter tjeneste på Gjøvik og Lillehammer.


Gjennomføringsplan for generell kirurgi del 2 (FKI)
Læringsmål
Varighet​​Sted
Gastrokirurgiske og generelle læringsmål12 md.​Gjøvik, Lillehammer, Hamar
Urologi, karkirurgi

12 md.

​Hamar

​​

​​Beskrivelse av kirurgiske avdelinger

Kirurgisk avdeling på Hama​r

Avdelingen har et opptaksområde på 170 000-360 000, alt etter hvilken spesialitet det er snakk om. Det er med dette den største «bløtdelskirurgiske» avdelingen i landet utenfor universitetssykehus.

Avdelingen har spesialitetene gastrokirurgi, karkirurgi, urologi og mamma/endokrin og plastikk-kirurgi. Avdelingen har 25 overleger og 13 LIS.

Vakto​​rdning

Leger i spesialisering (LIS2 og LIS3) går i 10-delt vaktlag, med 2-delt vaktdøgn. De går foran tertiærvakter, og det er egen overlegevakt for karkirurgi, urologi og gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling på ​​​Gjøvik

Kirurgisk avdeling består av en ortopedisk og en gastrokirurgisk seksjon, hver med en post på 22 senger. I tillegg er det pasienthotell på sykehuset.

Seksjonen ivaretar øyeblikkelig hjelp-funksjon for opptaksområde på cirka 105 000. Kirurgisk avdeling ivaretar fedmekirurgi for helseforetaket. Gastrokirurgisk seksjon har seks overleger (hvorav en konstituert) og seks LIS.

Vaktordning

Det er tredelt vaktsjikt, med separat tertiærvaktsordning for gastrokirurgi og ortopedi. Turnusleger går i primærsjikt, det er to LIS2/3 i døgnvakt til stede på huset, en i utdanning i ortopedi og en i utdanning i gastro.

Kirurgisk avdeling på ​​Lillehammer

Kirurgisk avdeling består av en ortopedisk og en gastrokirurgisk seksjon. Gastrokirurgisk seksjon har 18 senger.

Seksjonen ivaretar øyeblikkelig hjelp-funksjon for opptaksområde på cirka 90 000. Gastrokirurgisk seksjon har seks overleger og seks LIS 2/3.

Vakto​​rdning

Det er tredelt vaktsjikt, med separat vaktordning for gastrokirurgi og ortopedi. LIS1 går i primærsjikt. LIS2/3 har døgnvakt til stede på huset.

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

  • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
  • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
  • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Tilrettele​gging av utdanning i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Utdanningskandidatene deltar i seksjonens praktiske arbeid på følgende områder: Vakt, visitt på intensivavdelingen, vanlig postarbeid med visitt og epikriser, poliklinikk, endoskopier og operasjoner. Ved previsitt gjennomgås alle pasienter i plenum med alle avdelingens leger til stede, og LIS-lege går ofte påfølgende visitt selvstendig.

Overlege er regelmessig med og vurderer pasienter «bed side» sammen med utdanningskandidaten. Gjennomgangen på previsitt er også meget grundig, og den direkte supervisjonen «bed side», fungerer meget bra utdanningsmessig.

Poliklinisk virksomhet innebærer både kontroller, vurderinger og chirurgia minor. Utdanningskandidatene har egne dager avsatt til endoskopier.
Det er avtale om tjenesterotasjon for LIS til kirurgisk avdeling Hamar vedrørende urologi og karkirurgi.

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​​Intern​undervisning og nettundervisning

Ham​​ar

Torsdager klokka 07.30-08.15: 2 forskjellige tema generell kirurgi. Torsdager klokka 08.30-09.15: Grenspesifikk internundervisning på de forskjellige avdelinger.

Det blir notert alle tema og hvem som foreleser på all undervisning og fører oppmøte på den grenspesi​fikke undervisningen. Undervisningsbyrden blir fordelt på hele kollegiet, inkludert enkelte åpninger for LIS1.

G​jøvik

Undervisningen foregår hver morgen fra 07.30-07.55 fem dager i uken, 40 uker per år. Utdanningsk​andidatene deltar på undervisning fem dager i uken og holder også selv undervisning etter tur.

Lilleh​ammer

Undervisn​​ingen foregår fire ganger per uke i forbindelse med morgenmøte. Traumemøte gjennomføres en gang per måned. Nettmøte foregår en gang per måned i hele Helse Sør-Øst.

Deltakelse på t​​verrfaglige møter

Alle har MDT (multidisiplinært møte) hver uke. På Hamar har uro, gastro og mamma/endokrin egne tverrfaglige møter, og karkirurgene har egne karmøter.​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

​​Forskningsakt​​ivitet ved kirurgiske avdelinger

Ha​mar

Urologi: En overlege urologi har for tiden PhD-stipend, og det er klinisk forskning basert på registrering av resultater etter robotassisterte radikale prostatectomier utført på Hamar. En LIS3 urologi har doktorgrad.

Karkirurgi: En overlege har doktorgrad. Det foregår diverse kliniske studier, om stentgraft og komplikasjoner.

Gastrokirurgi: En overlege har for tiden PhD-stipend, og en overlege har doktorgrad.

Mamma/endokrin/plastikk: En LIS2 skal forsvare sin doktoravhandling i september 2019.

I tillegg er det til enhver tid opptellinger og kliniske små studier i samband med det årlige høstmøtet. Det oppfordres at alle LIS i hvert fall en gang skal ha utført et slikt arbeide.

Gjø​​vik

En overlege (ortoped) med PhD, han er også lektor i 10 prosent fra høsten 2019. Vil bruke noe tid på å bistå LIS2/3 i avdelingen i utarbeiding av innlegg til høstmøter.

Lille​hammer

En overlege (ortopedi) med PhD som er leder for ortopedisk forskergruppe i sykehuset, en overlege (ortopedi) Dr.Philos-grad og en LIS 3 (ortopedi) med PhD.

Avdelingen har som mål å gjennomføre seks innlegg årlig på høstmøte eller liknende konferanser. Det er etablert eget kvalitetsregister for gastrokirurgi, som har 100 prosent inkludering siden 2013. Dette registret gir godt grunnlag for kvalitetssikring og videre forskning. Resultater gjennomgås hver måned i komplikasjonsmøte.


​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 31.01.2023