Leverandørkontakt

Samarbeid med leverandører er et viktig bidrag for å gi pasienter forsvarlig og riktig behandling. Samarbeidet skal være motivert ut fra kunnskap og kompetanse som skal komme pasientene til gode, og skje på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke sykehusets uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil.

Kontaktpersoner for leverandører

Leverandører som ønsker å komme i kontakt med ulike fagmiljøer i Sykehuset Innlandet, herunder formidle invitasjoner til kurs, konferanser, kongresser og lignende, må sørge for at henvendelsen skjer skriftlig og er adressert til virksomhetens ledere.

Oversikt over kontaktpersoner for leverandører

I samarbeidet med leverandører legger vi etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt til grunn​. 

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst (PDF, helse-sorost.no)

De regionale helseforetakene har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor (tidligere LFH). Avtalene sikrer at samhandlingen skjer på en faglig og etisk korrekt måte.

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Legemiddelindustrien (LMI)​ (PDF, sykehusinnkjop.no)

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Melanor (tidligere LFH) (PDF, sykehusinnkjop.no)

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har utarbeidet flere dokumenter, avtaler og retningslinjer for å sikre et godt samarbeid mellom leverandører og helsetjenesten. Sykehuset Innlandets virksomhet slutter seg til disse.

Les mer om samarbeid, innkjøp og leverandørkontakt i helsetjenesten (helse-sorost.no)

Sist oppdatert 12.06.2024