Pasient i sykehusseng, illustrasjonsbilde

Om oss

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Kontakt oss

Sykehuset Innlandet har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet:

 • Fem somatiske sykehus 
 • To psykiatriske sykehus
 • To lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter
 • Distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk virksomhet åtte steder
 • To enheter for habilitering
 • Tre enheter for rehabilitering
 • 26 ambulansestasjoner
 • Luftambulansebase på Dombås

Oversikt over sykehus og behandlingssteder

Helseforetakets lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning samt opplæring av pasienter og pårørende. ​

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. 

Fagmiljøer i foretaket viderutvikler og forbedrer behandlingstilbudet i samarbeid med brukere, kommuner, fastleger og andre som yter helsetjenester. 

Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre desentralisering av helsetjenester, styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester.​

 • Kvalitet
 • Trygghet​
 • Respekt​

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Administrerende direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse. 

Foretaksledelsen
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, portrett.

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering.

Mer om styret og styresaker

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. I tillegg har vi fire stabsområder og ett prosjektområde. 

Administrerende direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse. 

Oversikt over foretaksledelsen

Oversikt over divisjons- og stabsdirektører og avdelingssjefer​​​​

Jobb i Sykehuset Innlandet

Som et av landets største helseforetak med om lag 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk, spesielt innen det helsefaglige området, men også innenfor mange andre viktige fagområder.

Les mer om å jobbe i Sykehuset Innlandet
Helsepersonell i munter passiar, illustrasjon.

Framtidig sykehusstruktur

Arbeidet med en framtidig sykehusstruktur handler om hvordan vi skal møte deg som pasient i framtiden.

Mer om framtidens sykehus
Helsepersonell i sykehuskorridor, illustrasjonsfoto

Vi utvikler virksomheten for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester, innenfor de rammene vi har. Våre mål og strategier utarbeides på bakgrunn av de nasjonale og regionale føringene.

Les om våre mål og strategier

Arbeidet med en framtidig sykehusstruktur handler om hvordan vi skal møte deg som pasient i framtiden.

Les mer om framtidens sykehus

Vårt organisasjonsutviklingsprogram koordinerer, styrer og følger opp de omstillingene vi har foran oss.

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har en plikt overfor samfunnet til å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte.

Alle medarbeidere i spesialisthelsetjenesten, og alle som handler på vegne av spesialisthelsetjenesten, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og etter gjeldende lover og forskrifter.

Staten stiller krav og forventninger til at virksomhetene de eier skal opptre ansvarlig, være ledende i sitt arbeid med å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, redusere sitt klima- og miljøavtrykk, samt forebygge økonomisk kriminalitet som for eksempel korrupsjon og hvitvasking av penger. Statlige virksomheter skal være ledende i arbeidet med samfunnsansvar. 

Sykehuset Innlandet gjennomfører årlig aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og vurdere hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. 

Nyheter

  Arrangementer

  • Møte i Brukerutvalget
   Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.
   Møte i Brukerutvalget
   26.
   august
   2024
   Flere datoer
  • Tvangskonferansen 2024
   Sykehuset Innlandet, i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening, arrangerer den 12. nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk den 29. og 30. august 2024.
   Tvangskonferansen 2024
   29.
   august
   2024
   2 dager
  • Kurs i helsepedagogikk
   Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring tilbyr kurs i helsepedagogikk. Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse.
   Kurs i helsepedagogikk
   3.
   september
   2024
   5 dager
  Sist oppdatert 14.06.2024