Innlandet helseregister for foreldre og barn

Informasjonsskriv

Det er viktig å forstå hvorfor noen mennesker holder seg friske, mens andre blir rammet av sykdom. Mange risikofaktorer for sykdom har sin opprinnelse tidlig i livet og formålet med IHOP og MOBI-Biobank er å finne ut mer om slike faktorer og hvordan de påvirker mor og barns helse, vekst og utvikling. I tillegg er formålet å evaluere kvaliteten på helsetjenesten mor og barn får. Sykehuset Innlandet er ansvarlig for IHOP og MOBI-Biobank.

Logo for IHOP (Innlandet helseregister for foreldre og barn).

Dette er en forespørsel til deg som er gravid om å tillate at relevante opplysninger om deg og ditt barn fra ulike kilder i Sykehuset Innlandet (blant annet pasientjournal, røntgen, laboratorier og interne kvalitetsregistre), primærhelsetjenesten (helsestasjonen) og spørreskjema-data sammenstilles i et bredt forskningsregister; IHOP helseregister, samt at biologisk materiale (blod, urin, morsmelk, hår og avføring) blir lagret i vår biobank (MOBI-Biobank) slik at det senere kan bli brukt i godkjente forskningsprosjekt. 

De kliniske opplysninger, spørreskjema-data og det biologiske materialet blir oppbevart på ubestemt tid og skal brukes i fremtidig forskning på mor og barns helse, sykdom og utvikling, herunder kvalitetsstudier, helsetjenesteforskning og epidemiologisk forskning. Her menes forskning på sykdommer i svangerskapet, fødselsforløp, samt infeksjoner, ernæring, miljøgifter og hormoner (for eksempel stoffskifte og diabetes).​

Når du blir gravid, vil det vanligvis bli tatt prøver av blod og urin for å finne tegn til sykdom. Vi vil spørre deg om vi kan bruke overskuddet av disse prøvene, i tillegg til å ta noen ekstra prøver. Det vil være snakk om små mengder ekstra prøver innenfor medisinsk forsvarlige rammer. 

Vi vil også be om at du ved ultralydundersøkelsen i cirka uke 18 i svangerskapet tar en ekstra urinprøve samt en blodprøve og en hårprøve. I tillegg ber vi om en urinprøve og en blodprøve fra deg i forbindelse med fødsel, samt at vi får ta en liten blodprøve av navlestrengen til barnet ditt etter fødsel. 

Noen vil også bli kontaktet for ytterligere prøver av morsmelk og for biologiske prøver (blod, urin, avføring og hår) av barnet i løpet av de to første leveårene. 

Det er opp til dere om dere vil avgi biologiske prøver til MOBI-Biobank. 

Kliniske opplysninger om ditt svangerskap, fødsel og barseltid samles i din journal, i tillegg til barnets kliniske opplysninger i barnets journal når det er født, og i tiden frem til barnet er fylt 16 år. Vi ønsker å samle inn disse opplysningene i tillegg til at du og din partner svarer på ulike spørreskjema som omhandler psykisk og fysisk helse, kosthold, samt vekst og utvikling hos barnet ditt. 

De elektroniske spørreskjemaene vil du få tilsendt på SMS eller e-post 2 ganger i svangerskapet, og med jevne mellomrom i løpet av barnets oppvekst. Det er opp til dere om dere vil besvare disse spørreskjemaene. 

Forskningsprosjektene vil ikke ha noen direkte betydning for valg av behandling for deg på det aktuelle tidspunkt. Forskningsprosjektene kan imidlertid gi verdifull kunnskap som kan føre til bedre forståelse av helse, sykdom og utvikling og til bedre diagnostikk og behandling i fremtiden. 

Når du avgir biologisk materiale til denne generelle forskningsbiobanken, avgir du også et bredt samtykke til at materiale og relevante helseopplysninger skal brukes og gjenbrukes til fremtidig forskning på mor og barn helse, sykdom og utvikling. 

Her menes forskning på sykdommer i svangerskapet, fødselsforløp, samt infeksjoner, ernæring, toksikologi (miljøgifter), hormoner (stoffskifte og diabetes) og psykiske forhold. 

IHOP og MoBI-Biobank har med andre ord et bredt formål innenfor disse tre hovedtemaer: 

  1.  Svangerskapet, fødsel og barseltiden som inkluderer forskning på plager, sykdom og faktorer som påvirker mors risiko for sykdom i denne fasen av livet.

  2.  Barnet i mors liv som inkluderer forhold som påvirker svangerskapet, slik som familiære forhold, trivsel, ernæring og sykdom. 

  3. Barnets helse og utvikling hvor vi undersøker årsakssammenhenger for sykdom, trivsel og utvikling, samt betydningen av arv- og miljøfaktorer. ​

Deltakelsen er frivillig. Vi kan ikke lagre prøvematerialet eller opplysningene om deg uten at du har skriftlig samtykket. 

Dersom du bestemmer deg for at du vil trekke ditt samtykke, vil dette ikke få noen følger for deg eller ditt behandlingstilbud ved sykehuset, i tillegg vil lagrede prøver fra deg bli ødelagt og opplysninger om deg slettet. 

Opplysninger som allerede er del av et vitenskapelig arbeid kan ikke slettes, men de vil ikke bli brukt på nytt i nye studier. Du har rett til å få innsyn i hvilke data som er lagret om deg og kreve korrigering om det er registrert feil opplysninger. 

Har du spø​​​rsmål? Kontakt oss! 

Telefon: 480 32 675
E-post: ihop@sykehuset-innlandet.no

IHOP vil inneholde opplysninger om deg og ditt barn fra ulike kilder på Sykehuset Innlandet (pasientjournal, røntgen, laboratorier, interne kvalitetsregistre osv.) og primærhelsetjenesten (helsestasjonen). Det vil også opprettes en oversikt over hvilke prøver som legges i MOBI-Biobank. 

Samtykket du gir, vil lagres i et elektronisk samtykkeregister. For å beskytte din identitet blir personopplysninger byttet med en kode under lagring og behandling av data. Sykehuset Innlandet er ansvarlig for at kodelisten som knytter denne koden med dine personopplysninger oppbevares og forvaltes forsvarlig. 

Materiale og opplysningene om deg lagres permanent og vil bare brukes i forbindelse med godkjente forskningsprosjekter. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne deg som person i noe av det som blir skrevet og offentliggjort fra prosjektene i ettertid. 

Mer informasjon om IHOP og MOBI-Biobank

I enkelte forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille informasjon fra IHOP og MoBI-Biobank med opplysninger fra sentrale helseregistre som Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt pasientregister, Reseptregisteret, Kommunalt pasientregister, med flere. 

Det er administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet som har det overordnede ansvar for all behandling av slike data. Før slike koblinger foretas, vil det foreligge nødvendige godkjenninger i henhold til gjeldende norsk lov.

Det kan være aktuelt å gjøre analyser av arvematerialet på de prøvene som er samlet inn. Vi kan for eksempel undersøke hvilke gener som er skrudd på eller av (epigenetikk), og finne aldringsrate av en celle ved å måle lengden på noe som heter telomerer. I tillegg utfører vi genetiske analyser for å kartlegg gener fra bakterier, sopp og virus (mikrobiomet) hos både mor og barn. 

Alle genetiske analyser skal godkjennes på forhånd av etisk komite for helseforskning og andre relevante institusjoner i henhold til Lov om Helseforskning. Vi skal ikke gjøre analyser av kjente gener som vil kunne forutse eventuell sykdom hos deg eller barnet (såkalt genetisk prediktive analyser). Vi vil heller ikke gi deg tilbakemelding på resultater fra de genetiske undersøkelsene som gjøres. 

Resultater av ulike forskningsprosjekter vil bli publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift og bli presentert på vitenskapelige møter og kongresser. Det forventes mange vitenskapelige artikler og flere avhandlinger fra dette registeret. 

Les om resultatene fra de ulike forskningsprosjektene

Resultater vil også bli formidlet gjennom artikler i populærvitenskapelige tidsskrift, presentasjoner på ulike faglige og bruker-fokuserte fora, inkludert for jordmødre, helsesykepleiere og andre helsearbeidere, samt gjennom brosjyrer og møter, og på nasjonale og internasjonale konferanser.

Alle forskningsprosjekter som benytter materialet fra IHOP og MOBI-Biobank skal godkjennes på forhånd av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. I enkelte tilfeller må vi da be om et nytt samtykke fra dere. 

Her finner du ytterligere informasjon om studien

På siden det pekes til finner du også informasjon om hvilke prosjekter som har benyttet seg av opplysninger og materiale fra IHOP og MOBI-Biobank. I tillegg kan du følge nyheter og oppdateringer på registerets Facebook-side. 

Det kan være aktuelt at opplysninger og biologisk materiale utleveres til forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger vil ikke bli utlevert.

Å avgi opplysninger, journaldata og biologisk materiale er frivillig og krever samtykke. Det vil ikke ha noen betydning for din behandling dersom du velger ikke å avgi opplysninger, journaldata og prøver, eller dersom du senere ønsker å trekke ditt samtykke. ​

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger og materiale som er lagret fra deg. Du kan når som helst kreve at materialet blir destruert, uten at du må oppgi noen grunn. Destruksjon av materialet vil imidlertid ikke innebære sletting av opplysninger som har inngått i sammenstilling eller analyser. 

Dersom du ønsker å trekke deg kan du sende e-post til ihop@sykehuset-innlandet.no eller fylle ut dette skjemaet (logg inn via ID-porten med elektronisk ID, herunder BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil). 

Barnet ditt får informasjon om muligheten til å trekke opplysninger om seg når barnet fyller 16 år. ​

Ta kontakt

Du kan ta kontakt med ansvarlige for IHOP og MOBI-Biobank. 

T​or A​​. Strand

Professor og lege

Kjerst​​i Sletten Bakken

Jordmor og forsker 

Ingvil​​d Oma

Molekylærbiolog og forsker 

Kontaktinformasjon

E-post: ihop@sykehuset-innlandet.no

Telefon: 480 32 675

Sist oppdatert 22.01.2024