​​Mandat og retnin​​gslinjer for gjennomføring av møter i fagutvalg

Fagutvalg i Helsefellesskap Innlandet består av fagpersoner fra kommunene og helseforetaket. Fagutvalg skal være et rådgivende organ for Strategisk samarbeidsutvalg vedrørende prioritering, organisering og gjennomføring av tiltak. Fagutvalg skal bidra til helsefaglige vurderinger og råd knyttet til koordinering og prioritering av tiltak samt utarbeide rutiner/prosedyrer og tjenestemodeller basert på føringer fra Strategisk samarbeidsutvalg.

Sa​​mmense​​tning ​​av fagutvalg

 • Fagutvalg skal bestå ansatte fra sykehus og kommune.
 • Fagutvalg ved leder kan inkludere eksterne representanter i utvalget.
 • Fagutvalg skal primært bestå av min. en representant fra hver helseregion.
 • Oppnevning fra kommunene skjer gjennom felles vedtak på kommunalsjefnivå i de enkelte helseregionene. Oppnevning fra helseforetaket skjer gjennom vedtak i foretaksledelsen eller på avdelingssjefsnivå.
 • Brukerrepresentanter og Fastleger skal (så langt det er mulig) være representert i Fagutvalg.

Ledelse​ av fa​​gutvalg

 1. Hvert enkelt Fagutvalg konstituerer seg selv i starten av hver valgperiode. Det skal oppnevnes leder og nestleder.
 2. Fagutvalg skal primært ledes av enhetsleder- eller virksomhetsledernivå fra kommunene og avdelingsleder- eller seksjonsledernivå fra Sykehuset Innlandet (nivå tre ledere), eller representanter disse oppnevner.
 3. Ledervervet alterneres 2 år av gangen av hhv. representant fra kommune og  Sykehuset innlandet HF. Leder og nestleder er velges for fire år. Første periode er år 2022-2026
 4. Lederen i hvert enkelt Fagutvalg representerer fagutvalget som observatør i Strategisk samarbeidsutvalg med møte- og talerett. Nestleder er vararepresentant.

Mandat t​​​il fa​​gutvalg

Fagutvalg opprettes med mandat fra Strategisk samarbeidsutvalg og rapporter til Strategisk samarbeidsutvalg via Arbeidsutvalget. Fagutvalg kan opprette underutvalg, for disse utvalgene vurderer Fagutvalget selv aktuell representasjon. 

Fagutvalg skal utarbeide mandater som skal beskrives med utgangspunkt i følgende punkter:

 • Navn på fagutvalg
 • Formål
 • Bakgrunn
 • Funksjonstid
 • Mandat
  • Roller og oppgaver
  • Organisering
  • Sammensetning

Etablerte samarbeidsutvalg i Innlandet (oppnevnt fra tidligere Overordnet samarbeidsutvalg (OSU): 

 • Ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet 
 • Samhandlingsforum rehabilitering 
 • SLIPS

Det er etablert flere divisjonsvise/geografiske samarbeidsorganer som ikke er inkludert her. Eksisterende samarbeidsutvalg erstattes med fagutvalg i henhold til dette mandatet. Der det er hensiktsmessig for oppgaven som skal utføres, kan sammensetningen i fagutvalg avvikes.​ 

I den overordnede samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og de 42 kommunene i opptaksområdet til sykehuset er det gitt føringer knyttet til etablering av «Samarbeidsutvalg for IKT-utvikling». Utvalget ble avviklet i 2019/2020. Dette utvalget bør etableres i tråd med nytt mandat.

 

Vedtatt i Strategisk samarbeidsutvalg 19. januar 2022​.

Sist oppdatert 16.08.2023