Helsepersonell i sykehuskorridor, illustrasjonsfoto

Framtidig sykehusstruktur

Arbeidet med en framtidig sykehusstruktur handler om hvordan vi skal møte deg som pasient i framtiden. Planleggingen pågår nå i en konseptfase, som ledes av Helse Sør-Øst RHF.

Framtidig målbilde

Det er vedtatt et framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Vi skal vektlegge utviklingen innenfor fire områder: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester.

Sykehuset Innlandet har 42 kommuner i vårt opptaksområde. Kommunenes innbyggertall spenner fra 1.350 til 33.500 innbyggere. De fleste kommunene venter befolkningsnedgang i årene som kommer, mens det ventes en betydelig økning i antallet eldre personer i opptaksområdet fram mot 2040.

Ved å utvikle en tettere samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene skal vi legge til rette for gode pasientforløp og bidra til at flere pasienter slipper belastende reiser og unødige sykehusinnleggelser. Samarbeid om kompetanse, forskning og innovasjon er viktige områder. Vi er i gang med flere prosjekter for å utvikle digital samhandling innen flere pasientforløp.

Sammen med kommunene i opptaksområdet har vi etablert Helsefellesskap Innlandet, der vi sammen skal finne løsninger tilpasset lokale behov og forutsetninger.

I den framtidige sykehusstrukturen er målsettingen vår å tilby flere tjenester nærmere der folk bor. For å få til dette må vi ta i bruk nye mobile løsninger, videokommunikasjon og fjernmonitorering. Det åpner for at vi kan gi pasientene behandling, oppfølging og tilgang til spesialistkompetanse uten at de må reise til et akuttsykehus.

Vi skal også være fysisk til stede i distriktene. Det er lagt til grunn at det skal være sykehusvirksomhet på Elverum, Lillehammer og Tynset, distriktspsykiatriske sentre og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland, samt lokalmedisinske tjenester i Valdres, Nord-Gudbrandsdal og på Hadeland. 

I Innlandet bor mange mennesker langt fra et sykehus. Ambulansetjenesten utvikler seg fra å være en transportfunksjon til å bli et viktigere kompetanseledd i akuttkjeden. Økt kompetanse og ny teknologi gjør at vi kan starte diagnostisering og avansert behandling utenfor sykehus.

Å utvikle den akuttmedisinske kjeden fra lokale legevakter, via ambulansetjenester til et spesialisert sykehustilbud er et viktig satsingsområde. I dag er det 26 ambulansestasjoner i Innlandet og en luftambulansebase på Dombås. Det skal i tillegg planlegges en ny base for luftambulanse i sammenheng med den nye sykehusstrukturen.

Et viktig utviklingsområde i Sykehuset Innlandets framtidige målbilde handler å samle spesialiserte helsetjenester. Ett av alternativene som utredes i konseptfasen legger til grunn en samling av alle våre spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus, Mjøssykehuset.

Det omfatter ansvar for utredning og behandling innenfor for blant annet sykehusbasert psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kreftkirurgi, karkirurgi, mamma- og endokrinkirurgi, plastikkirurgi, øre-nese-hals kirurgi, spesialisert hjertemedisin, barne- og ungdomsmedisin, traumebehandling, fødselshjelp, kvinnesykdommer, avansert intensivbehandling, nevrologi og onkologi med strålebehandling. For disse tjenestene legges det til grunn at Mjøssykehuset betjener hele Sykehuset Innlandets opptaksområde. Sykehuset vil også ha et stort opptaksområde for lokalsykehusfunksjoner. 

Nyheter

  Politisk referansegruppe

  Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen. Referansegruppen har representanter fra fylkestinget, regionrådene, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.
  Les mer om den politiske referansegruppen
  Medarbeidere diskuterer, illustrasjonsbilde

  Organisasjonsutvikling

  Hvordan skal Sykehuset Innlandet utvikle seg på vei mot ny sykehusstruktur? Sykehuset Innlandet har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal koordinere, styre og følge opp de omstillingene vi har foran oss. Programmet er opptatt av å jobbe tett sammen med ansatte, brukere, ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten, kommunene i Helsefelleskapet og andre eksterne samarbeidspartnere.
  Les mer om organisasjonsutvikling
  576x372-organisasjonsutvikling.jpg
  Sist oppdatert 14.06.2024