Pasient i sykehusseng, illustrasjonsbilde

Om oss

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vår vi​​sjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Vår virkso​​mhetsidé

​Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. 

Fagmiljøer i foretaket videreutvikler og forbedrer behandlingstilbudene i samarbeid med brukere, kommunene, fastleger og andre som yter helsetjenester. 

Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre desentralisering av helsetjenester, styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester.​ ​

Våre ver​​dier

 • Kvalitet
 • Trygghet​
 • Respekt​

Våre op​​pga​ver

Sykehusenes lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning samt opplæring av pasienter og pårørende. ​

Sykehuset Innlandet har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet:

 • Fem somatiske sykehus 
 • To sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • To lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter
 • Distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnbehandling tre steder
 • Åtte barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker
 • To enheter for habilitering
 • Tre enheter for rehabilitering
 • 26 ambulansestasjoner
 • Luftambulansebase på Dombås.

Oversikt over alle sykehus og behandlingssteder

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at sykehusstrukturen i Innlandet endres i tråd med vedtatt målbilde.

Les om videreutvikling av Sykehuset Innlandet (helse-sorost.no)

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. I tillegg har vi fire stabsområder og ett prosjektområde. 

Administrerende direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse. 

Oversikt over foretaksledelsen

Oversikt over divisjons- og stabsdirektører og avdelingssjefer​​​​

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering.

Mer om styret og styresaker

 • Opptaksområde fordelt på 42 kommuner og cirka 338 000 innbyggere
 • Om lag 9 000 ansatte
 • Årlig budsjett på om lag 9,9 milliarder kroner
 • Innlandets største kompetansemiljø
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust

Sykehuset Innlandet er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015. Sertifiseringen innebærer at det er etablert et miljøstyringssystem som bidrar til at helseforetaket kjenner til sine viktigste miljøaspekter, og at det jobbes aktivt for å forebygge uheldige påvirkninger på det ytre miljøet.

Sykehuset Innlandets miljømål 2021-2024

 • Vern av det ytre miljø mot forurensning ved å redusere forbruk av ressurser.
 • Reduksjon av matavfall i Sykehuset Innlandet med 3 prosent i forhold til tall fra 2019.
 • Vi skal redusere vår miljøpåvirkning på mennesker og miljø ved å ha kontroll på og redusere utslipp av miljøskadelige kjemikalier og legemidler.
 • Vårt CO²-utslipp skal reduseres med 2 prosent i forhold til tall fra 2017.
 • Alle medarbeidere skal være kjent med Sykehuset Innlandets miljøpolitikk.

Det samlede styringsbudskapet for Sykehuset Innlandet kommer gjennom nasjonale og regionale krav og føringer:

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (PDF, regjeringen.no)

Regional utviklingsplan 2040​ (helse-sorost.no)​​

Oppdrag og bestilling 2023 for Sykehuset Innlandet (PDF, helse-sorost.no)

I tillegg kommer våre egne mål og strategier, som utarbeides på bakgrunn av de nasjonale og regionale føringene:

Les om våre mål og strategier

Jobb i Sykehuset Innlandet

Som et av landets største helseforetak med om lag 9000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk, spesielt innen det helsefaglige området, men også innenfor mange andre viktige fagområder. 

Les mer om å jobbe i Sykehuset Innlandet
Lege smiler og konverserer med kollegaer, illustrasjonsbilde.

Nyheter

 • 21. februar 2024
  Slik kan bygdefolk med psykiske lidelser få bedre behandling

  Når avstandene blir store, er det vanskeligere for fagfolk å samarbeide. Men det er mulig å få til på bygda, også.

 • 14. februar 2024
  Samarbeid mellom sykehus og universitet vil gi et løft for Innlandet

  UiO, NTNU og Sykehuset Innlandet er i gang med samarbeidet om å utvikle medisinutdanning i Innlandet. At legestudenter fra Universitetet i Oslo og NTNU kan gjennomføre en stor del av utdanningen i Innlandet vil gi et løft for regionen.

 • 9. februar 2024
  Ny styreleder i Sykehuset Innlandet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt Eli Giske til styreleder i Sykehuset Innlandet. I tillegg er Peggy Sandbekken oppnevnt til styremedlem.

Arrangementer

 • Kreftrelatert fatigue, mestringskurs
  Tilbud om mestringskurs for deg som opplever fatigue etter kreftbehandling. Hensikten er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig.
  Kreftrelatert fatigue, mestringskurs
  6.
  mars
  2024
  2 dager
 • ReHabiliteringsforum 2024
  Velkommen til ReHabiliteringsforum onsdag 13. og torsdag 14. mars 2024. Overordnet tema for konferansen er «Bærekraftig habilitering og rehabilitering: Rehabilitering og habilitering sett i lys av helsepersonellkommisjonens rapport». Vi håper du kan sette av dagene og har lyst til å delta på samhandlingsarenaen for habilitering og rehabilitering i Innlandet. Konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet ved divisjon Habilitering og rehabilitering. 
  ReHabiliteringsforum 2024
  13.
  mars
  2024
  2 dager
 • Møte i Brukerutvalget
  Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.
  Møte i Brukerutvalget
  18.
  mars
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 02.02.2024